Principals resultats de l’ enquesta continua de llars. 2016

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat els resultats de l’Enquesta Continua de les Llars per l’any 2016, destacant l’augment del nombre de llars del 0,3% a nivell d’Espanya (59.900 més llars que les registrades l’any anterior).

D’ entre els resultats principals, destaquen els increments del nombre de llars, amb més importància a les comunitats de Ceuta (1,3%) i Melilla (1,2%), seguides de Canàries (1,2%), les Illes Balears i la Comunitat de Madrid (0,8% respectivament). Contràriament, els majors descensos es van produir a Castella Lleó (-0,5%), el Principat d’Astúries (-0,3%) i Aragó, Castella la Manxa i la Comunitat Valenciana amb -0,2% totes tres.

Pel que fa al tamany mitjà per llar, les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla presenten els més elevats, amb més de tres persones respectivament, seguides de Múrcia (2,72 persones) i Andalusia (2,61). En l’extrem oposat, es troba el Principat d’Astúries (2,25 persones per llar), Castella i Lleó (2,34) i País Basc (2,38).

Les llars més freqüents en 2016 tornaven a ser les formades per dos persones, seguides per les unipersonals. Aquestes dos tipologies de llars mostren un creixement anual de l’1,2% fins assolir els 4.638.300 com a  valor mitja de 2016, quantitat que suposa el 25,2% del total de llars. Destaca una única disminució corresponent a les llars formades per cinc o més persones (-0,8% respecte al 2015).

Llars unipersonals

A Espanya, 4.638.300 persones vivien soles el 2016. D’aquesta xifra, 1.933.300 (un 41,7%) tenia 65 o més anys. I d’aquestes, 1.367.400 (un 70,7%) eren dones. D’aquest tipus de llar formada per una sola persona de 65 o més anys, val a dir que incrementaren un 4% anual i que majoritàriament estaven formades per dones.

Llars formades per parelles

El nombre de llars formades per parelles ja sigui de fet o de dret, va ser més nombrós el 2016, amb 10,1 milió. Atenent al nombre  de fills que vivien amb la parella, en Espanya hi havia 3,86 milions de lars formades per parelles sense fills, un 0,3% menys que un any enrere. Pel que fa als 2,88 milions de llars que estaven formades per parelles amb fills, destaquen les formades per un fill, seguides de les de dos fills. Val a dir, que les parelles de tres o més fills són les que més van incrementant.

Emancipació: persones entre els 25 i els 34 anys

Més d’un terç de les 5.533.100 persones d’entre 25 i 34 anys, encara no s’havia independitzat el 2016. El 54,1% dels joves entre 25 i 29 anys, vivien amb els seus pares o algun d’ ells. Per a les persones de 30 a 34 anys, aquest percentatge es reduïa fins el 23,4%.

La forma més freqüent de convivència per a les edats entre els 30 i els 34 anys era la parella (el 33,7% del total vivia amb fills i el 21,4% sense ells).

Règim de tinença de l’habitatge

El 77,5% de les llars ocupava habitatges en propietat en 2016, tant amb pagaments pendents com sense. De les llars que vivien de lloguer, es van reduir lleugerament, situant-se en el 17,3% del total, front el 17,5% de 2015. Aquest règim de tinença dels habitatges varia segons la nacionalitat. Així, el 59,4% de les llars amb algun membre estranger vivia en règim de lloguer front l’11,8% de les llars amb tots els seus membres de nacionalitat espanyola.

Conjuntura del Sector. Abril 2017