Situació del subsector de les naus industrials al primer semestre de 2017

La continuïtat en el decurs de 2017 de la positiva evolució del sector de la construcció, es posa de manifest també, en el subsector de les naus industrials. Amb dades de l’informe de conjuntura no residencial que elabora l’APCE juntament amb Forcadell, corresponent al tancament del primer semestre de 2017, les xifres mostren la manca d’oferta en naus industrials ben ubicades de qualitat en continu descens.

El mercat de lloguer

Les naus industrials de qualitat als principals nuclis de Barcelona han seguit la tendència habitual de descens, d’acord amb l’evolució dels anteriors semestres. La falta de producte és una evidència en un radi de 40 km (1a i 2a corona), ja des de principis de 2016. El sector industrial està travessant un moment de gran activitat gràcies al dinamisme de l’economia i, per tant, del sector.

Les comarques més properes a la capital catalana són les que ofereixen una major disponibilitat de naus per a les empreses que busquen ubicació. Quant a les naus antigues i fora de normativa, des de fa un temps alguns propietaris estan regularitzant-les i reformant-les pensant en una ràpida comercialització.

Les rendes de les naus industrials a Catalunya han seguit incrementat al llarg d’aquest 1S 2017 a totes les zones encara que d’una forma una mica més notòria pel que fa als semestres anteriors. Les variacions interanuals aquesta vegada superen el 10% a totes les zones i es preveu que als propers mesos segueixi la tendència a l’alça. L’ increment de la demanda juntament amb la reducció de l’oferta disponible als principals nuclis de comunicació ha fet que el sector de naus en lloguer hagi aconseguit consolidar-se. No solament el Barcelonès i les comarques adjacents han despuntat en el creixement de rendes sinó que totes les corones han crescut en paral·lel i a la mateixa proporció que la 1a.

El mercat de venda

Al llarg del 1r semestre el mercat de venda ha observat com els seus preus han evolucionat a l’alça encara que de forma menys pronunciada. Els increments registrats han estat aquest semestre una mica més alts si es compara amb la tendència dels anys anteriors. La reducció de l’oferta de naus en venda i la dinamització del sector industrial ha comportat que els preus hagin crescut lleugerament. Per comarques, els majors increments s’han registrat al Barcelonès (var. int. 13,3%) passant dels 684 €/m² als 775 €/ m² actuals; li segueix el Maresme (var. int. 12,4%) incrementant des dels 613 €/m² als 689 €/m². Als 2 Vallesos l’ increment ha estat molt similar, del 10,6% a l’Oriental i del 10,8% a l’Occidental. El Camp de Tarragona i Osona, les comarques més allunyades del Barcelonès han registrat increments més continguts, inferiors al 5% en tots dos casos.

El volum de naus en venda és escàs i insuficient per donar resposta al creixent volum de peticions registrades actualment. Com ja va començar a donar-se en 2016, molts propietaris de naus en venda, en lloc de comercialitzar el seu patrimoni industrial el que fan és dinamitzar-ho al mercat de lloguer. Cal destacar que l’estancament que viu el sector quant a la introducció de m² ve condicionat també pel fet que aquelles empreses que no són de nova creació i que busquen noves instal·lacions el que fan és posar en comercialització la nau que ocupen actualment, la qual cosa no suposa pràcticament cap impacte quant a la introducció de m². Les naus de nova construcció estan vinculades a projectes clau en mà, i solen ser de naus de superfícies mitjanes o grans. Per comarques, la disponibilitat es concentra majoritàriament al Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Oriental i Vallès Occidental, representant de forma conjunta el 90% de l’oferta actual a Catalunya.

Conjuntura del sector. Octubre 2017