Aules en curs

formacio-up

L’Associació entén la formació en l’àmbit empresarial com el procés que permet ajustar les qualitats del treballador, millorant i actualitzant les capacitats, habilitats, actituds i aptituds idònies per a l’acompliment de la seva funció. Per aquest motiu anualment l’Associació desenvolupa, dins del programa “AULA Immobiliària”, un procés planificat acuradament en el que la formació adreçada a l’empresa, busca la millora i l’actualització, entesos també com a conceptes pedagògics.

Al llarg de l’any el programa de formació de l’APCE ofereix seminaris, cursos especialitzats, tallers, conferències i jornades dedicades a tractar qüestions de caràcter econòmic, fiscal, jurídic, mediambiental, tècnic… etc. destinades a mantenir una permanent actualització de tots aquells temes imprescindibles per poder realitzar una completa gestió empresarial.

Tot aquest cabal es complementa amb les sessions del seu programa “Habitatge i Futur”, que s’afegeixen així a la voluntat de brindar una plataforma el més completa possible d’aprenentatge i reciclatge.

Amb la mateixa línia i objectiu l’Associació col·labora activament amb diversos Màsters on aporta els seus coneixements de l’activitat immobiliària per al millor coneixement i formació de les noves generacions de professionals que any rere any s’incorporen al sector.

Oferta formativa actual

18
MAY

SESSIÓ PRÀCTICA

Aproximació pràctica al nou Reglament General de Protecció de Dades

Divendres, 18 de maig de 2018. El mes d’abril de 2016 es va aprovar el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es …

Descarregar programa i inscripció
23
MAY

JORNADA MATARÓ

Trobada immobiliària Àmbit Metropolità de Barcelona – Maresme i Vallès Oriental

Dimecres, 23 de maig de 2018. La conjuntura financera i immobiliària d’aquests darrers anys ens ha portat a articular algunes solucions adients en cada cas, totes elles relacionades amb les activitats de les empreses promotores de tot el territori.

Descarregar programa i inscripció
28
MAY

SESSIÓ PRÀCTICA

El nou marc en la gestió de residus de la construcció i demolició

Dilluns, 28 de maig de 2018. El passat 16 d’abril es publicava al DOGC el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).

Descarregar programa i inscripció
12
JUN

SEMINARI

Comercialització i venda d’immobles d’obra nova amb l’aplicació de les tecnologies innovadores PropTech

12, 14, 19, 21 i 26 de juny de 2018. Les innovacions tecnològiques estan modificant la societat i les nostres vides. Cada cop més les activitats professionals evolucionen d’una manera ràpida i molt canviant, buscant els beneficis que pot aportar l’aplicació de les noves tecnologies desenvolupades. Aquí és quan, en el

Descarregar programa i inscripció