Aules en curs

formacio-up

L’Associació entén la formació en l’àmbit empresarial com el procés que permet ajustar les qualitats del treballador, millorant i actualitzant les capacitats, habilitats, actituds i aptituds idònies per a l’acompliment de la seva funció. Per aquest motiu anualment l’Associació desenvolupa, dins del programa “AULA Immobiliària”, un procés planificat acuradament en el que la formació adreçada a l’empresa, busca la millora i l’actualització, entesos també com a conceptes pedagògics.

Al llarg de l’any el programa de formació de l’APCE ofereix seminaris, cursos especialitzats, tallers, conferències i jornades dedicades a tractar qüestions de caràcter econòmic, fiscal, jurídic, mediambiental, tècnic… etc. destinades a mantenir una permanent actualització de tots aquells temes imprescindibles per poder realitzar una completa gestió empresarial.

Tot aquest cabal es complementa amb les sessions del seu programa “Habitatge i Futur”, que s’afegeixen així a la voluntat de brindar una plataforma el més completa possible d’aprenentatge i reciclatge.

Amb la mateixa línia i objectiu l’Associació col·labora activament amb diversos Màsters on aporta els seus coneixements de l’activitat immobiliària per al millor coneixement i formació de les noves generacions de professionals que any rere any s’incorporen al sector.

Oferta formativa actual

03
MAY

JORNADA LLEIDA

Anàlisis de la Fiscalitat Immobiliària en el context actual
Jornades_destacada_cat

Dimecres, 3 de maig de 2017. La jornada tindrà per objectiu l’anàlisi dels aspectes que susciten una major controvèrsia en la pràctica fiscal de les principals activitats immobiliàries als efectes de la imposició tributària directa, indirecta i local. En la primera ponència es realitzarà un anàlisi dels principals aspectes

Descarregar programa i inscripció
08
MAY

JORNADA SABADELL

Trobada immobiliària Comarca del Vallès Occidental
Reunions-comarcals_destacada_cat

Dilluns, 8 de maig de 2017. La conjuntura financera i immobiliària d’aquests darrers anys ens ha portat a articular algunes solucions adients en cada cas, totes elles relacionades amb les activitats de les empreses promotores, de tot el territori. Dins d’aquesta voluntat, l’APCE conjuntament amb CaixaBank

Descarregar programa i inscripció
10
MAY

SESSIÓ PRÀCTICA

La tramitació de llicències a Barcelona. Entrada en vigor de la comprovació de l’aïllament acústic
Sessio-practica_destacada_cat

Dimecres, 10 de maig de 2017. L’Ordenança de Medi Ambient de Barcelona publicada al BOPB de 2 de maig de 2011, preveu en el seu article 45.1.4 que per comprovar que l’aïllament acústic real s’ajusta al valor projectat, l’Ajuntament exigirà a tots els edificis de nova construcció i rehabilitacions integrals,

Descarregar programa i inscripció
15
MAY

JORNADA TORTOSA

Trobada immobiliària Comarques del Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d’Ebre
Reunions-comarcals_destacada_cat

Dilluns, 15 de maig de 2017. La conjuntura financera i immobiliària d’aquests darrers anys ens ha portat a articular algunes solucions adients en cada cas, totes elles relacionades amb les activitats de les empreses promotores, de tot el territori. Dins d’aquesta voluntat, l’APCE conjuntament amb CaixaBank

Descarregar programa i inscripció
18
MAY

SESSIÓ PRÀCTICA

El Llibre 6è del Codi Civil de Catalunya relatiu a les obligacions i els contractes
Sessio-practica_destacada_cat

Dijous, 18 de maig de 2017. El DOGC del passat 22 de febrer de 2017, va publicar la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè. L’objecte d’aquesta llei és establir …

Descarregar programa i inscripció