Jornades

Abast de la Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’impost estatal sobre l’Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

SESSIÓ PRÀCTICA
Sessio-practica_destacada_cat

Divendres, 16 de juny de 2017.

El Ple del Tribunal Constitucional ha acordat per unanimitat declarar la inconstitucionalitat i nul.litat dels arts. 107.1, 107.2 a) i 110.4 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. El Tribunal considera que l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana vulnera el principi constitucional de capacitat econòmica en la mesura que no es vincula necessàriament a l’existencia d’un increment real del valor del bé, sinó a la mera titularitat del terreny durant un període de temps. Aquesta circumstància impedeix al ciutadà complir amb la seva obligació de contribuir d’acord amb la seva capacitat econòmica (art. 31.1 CE).

A partir de la publicació de la sentència, correspon al legislador, en la seva llibertat de configuració normativa, dur a terme les modificacions o adaptacions pertinents en el règim legal de l’impost que permetin arbitrar la manera de no sotmetre a tributació les situacions d’inexistència d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.