Jornades

Canal de comercialització de préstecs de Sareb

SESSIÓ PRÀCTICA

Anàlisi detallat de viabilitat i sostenibilitat de desenvolupaments urbanístics.

Dijous 26 juliol, 2018.

Sareb obre un canal de comercialització de préstecs adreçat a inversors i professionals per impulsar la desinversió de part de la seva cartera d’actius financers facilitant el contacte i la presentació d’ofertes per part de tercers.

En aquest espai s’aniran publicant de manera periòdica i mitjançant processos concrets una selecció de actius financers, així com les garanties associades als mateixos, constituïdes principalment per hipoteques sobre immobles de diferents tipologies: producte residencial acabat, obra en curs i sòl.

Amb aquest canal, Sareb segueix avançant en el seu procés de desinversió i apostant per un mercat de préstecs més dinàmic i transparent.

El canal està dirigit a inversors i professionals que compleixin una sèrie de requisits d’elegibilitat mínims. L’objectiu de Sareb és ampliar el nombre i perfil dels inversors que puguin concórrer als processos de venda dels seus préstecs, facilitant així la desinversió en aquest segment. D’aquesta manera, podran operar al canal professionals internacionals, nacionals i fins i tot operadors locals interessats en una oportunitat única al mercat de préstecs espanyol.

Així mateix, Gesvalt, l’empresa de consultoria i valoració, abordarà la conveniència de l’elaboració d’una anàlisi prèvia exhaustiva del desenvolupament urbanístic. Això permetrà analitzar la idoneïtat del que proposa així com la possibilitat d’introduir mesures correctores en els desenvolupaments que garanteixin la sostenibilitat de les actuacions per a totes les parts. Amb un document motivat i justificat es reforçarà la tramitació de les actuacions aïllades o generals en els municipis dotant-los d’una major seguretat.

La viabilitat de qualsevol desenvolupament urbanístic és analitzada de forma detallada pels impulsors i agents implicats, però l’anàlisi de la sostenibilitat no reben el mateix tractament malgrat que disposa l’art. 22 del RD Legislatiu 7/2015 de 30 d’Octubre que tracta sobre la necessitat de la “Avaluació i seguiment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà, i garantia de la viabilitat tècnica i econòmica de les actuacions sobre el medi urbà”.

L’anàlisi de la sostenibilitat econòmica tracta d’analitzar l’impacte de l’actuació en les Hisendes Públiques afectades per la implantació i el manteniment de les infraestructures necessàries o la posada en marxa i la prestació dels serveis resultants, així com la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius.

Descarregar programa

INSCRIPCIÓ

Dades de l'empresa

Dades dels assistents

Número d'assistents:

Assistent 1

Assistent 2

Assistent 3

Assistent 5

He llegit i accepto les condicions legals.

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.