Seminaris

Planificació i Gestió de Projectes Urbanístics

EXECUTIVE PROGRAM

Urbanisme per a l’alta direcció de l’empresa immobiliària.

Febrer – Març – Abril – Maig 2018

Didactic Unit 1 (24 hores)
Règim de sòl i planejament urbanístic

En aquesta unitat s’analitzen els drets i deures que la legislació urbanística vigent reconeix als propietaris i altres actors urbanístics, un estatut jurídic que ve totalment condicionat per la classificació urbanística que determina el planejament, classificació que és objecte de modificació en l’avantprojecte de Llei de Territori. També s’examinen els instruments de planejament urbanístic, a nivell general i derivat, i el procediment d’aprovació dels plans, que inclou l’avaluació de l’impacte ambiental de les actuacions que contempla.

Didactic Unit 2 (24 hores)
Gestió i execució del planejament urbanístic

En aquesta unitat es fa el seguiment de l’activitat urbanística que porta causa de l’aprovació i publicació del pla urbanístic. Així, s’analitza l’àmbit d’execució dels plans, el polígon d’actuació, i els sistemes d’actuació urbanística, la reparcel·lació i l’expropiació, prestant especial atenció al sistema de reparcel·lació i als seus diferents modalitats. Es descriuen els criteris de valoració del sòl, d’acord amb la normativa estatal i, finalment, s’exposen els diferents instruments de la política de sòl i d’habitatge, en particular, els patrimonis públics de sòl i d’habitatge.

Didactic Unit 3 (16 hores)
Activitat edificatòria

En aquesta unitat s’analitzen les maneres d’intervenció administrativa en l’ús del sòl, detallant els supòsits subjectes a llicència urbanística o a les noves tècniques d’intervenció, especialment la comunicació. Es descriu el procediment d’atorgament de llicències i les conseqüències de la manca de resposta administrativa. En aquest context, es descriuen els requeriments europeus relacionats amb el canvi climàtic i l’eficiència energètica a la ciutat. Així mateix, es posa atenció en el deure de conservació d’edificacions i construccions i els supòsits de ruïna.

Didactic Unit 4 (16 hores)
Règim sancionador

En aquesta última unitat didàctica s’analitzen les conseqüències jurídiques derivades l’incompliment de la legislació urbanística, que es manifesten en la incoació d’un expedient sancionador i en l’establiment de mesures de restauració de la realitat alterada. Aquesta anàlisi també s’estén a l’àmbit penal.

Descarregar programa

Altres seminaris que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de seminaris que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre el que sigui del seu interès.