Principals resultats de l’enquesta continua de llars. 2018

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) va publicar els resultats de l’Enquesta Continua de les Llars per l’any 2018, destacant l’augment anual del nombre de llars del 0,3% a nivell d’Espanya (63.100 més llars que les registrades l’any anterior) assolint un total de 18.535.900 llars.

D’entre els resultats principals, destaquen els increments del nombre de llars, amb més importància a les comunitats de Ceuta (1,5%) i en Canàries i les Illes Balears (1,1% respectivament). Contràriament, els majors descensos es van produir al Principat d’Astúries (-0,4%) i a Castella-Lleó i Extremadura amb -0,3% totes dues.

Pel que fa al tamany mitjà per llar, les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla presenten els més elevats, amb més de tres persones respectivament, seguides de Múrcia (2,72 persones) i Andalusia (2,60). En l’extrem oposat, es troba el Principat d’Astúries (2,24 persones per llar), Castella i Lleó (2,32) i País Basc i la Rioja (2,38 ambdues).

Les llars més freqüents en 2018 tornaven a ser les formades per dos persones (30,4% del total), seguides per les unipersonals (25,5%). Aquestes dos tipologies de llars mostren un creixement anual de l’1% fins assolir els 4.732.400 com a valor mitja de 2018 les llars unipersonals i del 0,2% (5.633.900) les llars que es composen de dos persones. És important destacar l’increment anual de l’1,1% de les llars de cinc o més persones així com el volum de llars de 3 membres en 3.855.900 llars, quantitat que suposa el 20,8% del total de llars a Espanya, tot i que en valors relatius, tant les llars de 3 com de 4 membres, mostren una disminució respecte les registrades al 2017.

Llars unipersonals

A Espanya, 4.732.400 persones vivien soles el 2016. D’aquesta xifra, 2.037.700 (un 43,1%) tenia 65 o més anys. I d’aquestes, 1.465.600 (un 71,9%) eren dones. D’aquest tipus de llar formada per una sola persona de 65 o més anys, incrementaren un 3,9% anual.

Llars formades per parelles

El nombre de llars formades per parelles ja sigui de fet o de dret, va ser més nombrós el 2018, amb 10,2 milions. Atenent al nombre de fills que vivien amb la parella, en Espanya hi havia 3,9 milions de llars formades per parelles sense fills, un 0,4% menys que un any enrere. Pel que fa als 6,3 milions de llars que estaven formades per parelles amb fills, destaquen les formades per un (2.941.300) i dos fills (2.780.800). Val a dir, que les parelles amb dos fills són les que més van incrementant i les de tres o més fills, les que disminueixen més significativament (-5,3%).

Llars Monoparentals

Les llars monoparentals a Espanya –únic progenitor amb fills -, majoritàriament al 2018, estaven integrats per mares amb fills, concretament 1.538.200 (el 81,9% del total) front les 340.300 llars de pares amb fills. És important destacar l’increment d’aquesta tipologia de llars en un 2% respecte a un any abans afavorit per l’augment de les llars de pares amb fills en un 8,9% anual.

Emancipació: persones entre els 25 i els 34 anys

Més de la meitat de les persones d’ entre 25 i 34 anys, encara no s’havia independitzat el 2018. El 53,1 dels joves entre 25 i 29 anys, vivien amb els seus pares o algun d’ ells. Per a les persones de 30 a 34 anys, aquest percentatge representa el 24,7% i incrementa 4,2 punts des del 2013.

Règim de tinença de l’habitatge

El 76,7% de les llars ocupava habitatges en propietat en 2018, tant amb pagaments pendents com sense. De les llars que vivien de lloguer, es van reduir lleugerament, situant-se en el 17,8% del total, front el 18% de 2017.

Aquest règim de tinença dels habitatges varia segons la nacionalitat. Així, el 59,6% de les llars amb algun membre estranger vivia en règim de lloguer front l’ 12,1% de les llars amb tots els seus membres de nacionalitat espanyola.

Cojuntura del Sector. Novembre 2019