Avís legal

El Reglament General de Protecció de Dades obliga al fet que els responsables del tractament dels fitxers que recullen dades de caràcter personal facilitin la següent informació addicional a la recollida de dades de caràcter personal. El formulari de subscripció de la present web conté la informació bàsica sobre la recollida i el tractament de les dades facilitades, i en aquest apartat es recull la informació addicional:

1.- Identitat del responsable del tractament
Denominació social: Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya
Domicili social: Av. Diagonal, 472-476 Entl. 08006-Barcelona
Adreça de correu electrònic de contacte: dpd@apcecat.cat
CIF: G08482440

2.- Finalitat del tractament

La finalitat del tractament de les dades facilitades a través dels formularis en el website és l’enviament al titular, mitjançant correu electrònic, de les dades informatives sobre els productes i serveis així com la inscripció a jornades, seminaris i cursos que ofereix l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya,

En ocasions aquestes jornades, seminaris i cursos podran ser seguits per videoconferència a través de Microsoft TEAMS o similars. Aquests sistemes, a més de registrar la imatge i veu dels ponents, permeten la participació dels assistents mitjançant intervencions escrites o verbals, la qual cosa implicarà el tractament de les seves dades personals, concretament, del seu nom i cognoms en cas d’intervencions escrites i de la seva veu en el cas d’intervencions verbals. Addicionalment, si l’intervinent desitja activar la seva càmera, seran objecte de tractament la seva imatge i l’espai físic on es trobi.

L’eventual enregistrament també seguirà la normativa marcada pel programa Microsoft TEAMS i que pot consultar-se en el següent enllaç:

https://privacy.microsoft.com/es-ES/privacystatement#mainnoticetoendusersmodule

Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya conservarà les dades facilitades mentre no se sol·liciti la seva supressió per part del titular.

3.- Legitimació
Tant el tractament de les dades facilitades per a la participació en el website com el tractament per a la tramitació d’informació sobre l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya al correu electrònic sol·licitat estan basats en el consentiment sol·licitat a l’interessat al moment de facilitar les seves dades.

4.- Destinataris de les dades recollides

Les dades facilitades solament les tractarà l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya, per la qual cosa no es comunicaran ni cediran a cap altra entitat, a excepció que sigui obligatori per llei.

5.- Drets que poden exercir els afectats

Les persones que facilitin les seves dades personals a través del present website poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició al seu tractament.

En determinades circumstàncies l’interessat podrà sol·licitar així mateix la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de les reclamacions. La limitació del tractament de les dades solament es podrà sol·licitar quan:

  • L’interessat ha exercit els seus drets d’oposició o rectificació i la Fundació està en procés de determinar si escau atendre la sol·licitud.
  • El tractament és il·lícit, la qual cosa determinaria la supressió o l’esborrat de les dades, però l’interessat s’oposa.
  • Les dades ja no són necessàries, però l’interessat sol·licita la seva limitació perquè les necessita per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions

Finalment, l’interessat té dret a la portabilitat de les seves dades, la qual cosa possibilita rebre les dades proporcionades per aquest durant l’ús del website en un format estructurat que li permeti el seu magatzematge, així com la seva transmissió a un altre responsable de tractament.

L’exercici dels drets anteriors es podrà dur a terme dirigint-se per escrit i adjuntant una còpia del DNI a l’Àrea d’Administració i Finances, de l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya. Per exercir els seus drets, l’interessat també pot enviar un correu a l’adreça dpd@apcecat.cat adjuntant una còpia escanejada del DNI com a identificació.

Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari pot revocar a qualsevol moment el consentiment prestat per a la recepció de comunicacions comercials per via electrònica enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic dpd@apcecat.cat, amb la indicació «No vull rebre comunicacions comercials».

6.- Cookies
La nostra web utilitza cookies per facilitar la navegació de l’usuari.
Més informació sobre les cookies aquí.

7.- Xarxes socials i plataformes externes
Aquest website poden incloure contingut incrustat, com a vídeos de Youtube i timeline de Twitter, etc . El contingut incrustat provinent d’aquestes xarxes socials es comporta exactament de la mateixa manera que si el visitant les hagués visitat. Aquestes xarxes socials poden recopilar dades sobre l’usuari, utilitzar cookies, incrustar un seguiment addicional de tercers, i supervisar la seva interacció amb aquest contingut incrustat.

8.- Propietat intel·lectual
Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya comunica a l’usuari que tots els elements d’aquest portal estan protegits per les disposicions de la propietat intel·lectual i industrial. Per aquest motiu, el text, el disseny, les imatges, les eines, les pàgines, les marques, els noms comercials, els textos i els logotips són titularitat de l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya o han estat cedits o llicenciats a favor d’aquesta i, en conseqüència, no poden ser utilitzats sense l’autorització prèvia l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya formalitzada per escrit.

9.- Enllaços (links)
L’establiment d’un enllaç d’aquesta web a un altre portal no implica que l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya accepti o aprovi els continguts del portal enllaçat. De totes maneres, i en compliment de la normativa vigent, si l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya adverteix qualsevol contingut il·legal suprimirà l’enllaç i ho comunicarà a les autoritats pertinents.

10.- Secret i seguretat de les dades
Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya es compromet en la utilització de les dades, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat dels mateixos, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb l’establert en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.