Comissions de Treball

Comissions de treball Sala de juntes

L’Associació té establertes diferents comissions de treball per aprofundir en els temes que afecten a l’àmbit d’actuació professional de l’activitat promotora constructora.

Les comissions de treball de l’APCE representen una part imprescindible de l’organització i realitzen la seva tasca en estreta relació amb la resta d’òrgans de govern de la institució.

Les diferents comissions porten a terme un conjunt d’actuacions encaminades a canalitzar les opinions de tot el col·lectiu amb l’objectiu de promoure el debat i el diàleg des de diferents perspectives i d’assolir acords unitaris que permetin exercir actuacions concretes en cada cas.

Les comissions estan formades per grups de treball compostos per associats a l’APCE que desitgen contribuir amb la seva experiència i coneixements al desenvolupament de les matèries escollides per cada comissió en cadascuna de les sessions. Atenent la seva funció, bona part de la tasca de les comissions no està dirigida únicament als associats, sinó a tots els agents econòmics, polítics i empresarials en particular, i a la resta de la societat en general.

Calendari i documentació de les comissions

COMISSIONS DE TREBALL

COMISSIÓ D’URBANISME I HABITATGE
Temàtiques bàsiques:
La comissió estudia i analitza tota la legislació i la normativa que afecte a ambdues àrees, amb especial interès el desenvolupament dels plans d’habitatge estatal i autonòmic, elaborant propostes per a la seva millora d’acord amb la conjuntura del moment.

COMISSIÓ TÈCNICA I PER AL FOMENT DE LA REHABILITACIÓ I LA SOSTENIBILITAT
Temàtiques bàsiques:
Segueix puntualment el desenvolupament del CTE, decret d’habitabilitat i altres normatives afins relacionades amb els subministraments i les instal·lacions. Respecte de la rehabilitació i la sostenibilitat, estudia i proposa metodologies per a la millora constant del parc construït i la seva adaptació al nous estàndards de qualitat en matèria d’estalvi energètic, alhora que dona compta de la marxa de les directives de la UE en aquest àmbit.

COMISSIÓ FISCAL, MERCANTIL I COMPTABLE
Temàtiques bàsiques:
Revisa totes les novetats legislatives anuals, juntament amb la doctrina administrativa, l’actualitat sobre els tractaments fiscals i la jurisprudència en aquests camps.

COMISSIÓ PATRIMONIAL
Temàtiques bàsiques:
La crisi ha obert una nova perspectiva: empreses promotores i patrimonialistes i, fins i tot, empreses que, momentània o definitivament, han abandonat la promoció per gestionar el seu propi patrimoni de la manera més eficaç possible. Això fa que tinguin altres problemes i necessitin alhora informació i assessorament per portar la seva gestió amb idèntica eficàcia. D’aquí que l’Associació hagi posat en marxa determinats nivells d’informació específics per aquesta nova activitat de les seves empreses associades. La majoria son els mateixos serveis però amb continguts diferents absolutament apropiats per la vessant patrimonial de la seves activitats.

GRUP DE TREBALL LABORAL, DE PREVENCIÓ DE RISCOS I FORMACIÓ
Temàtiques bàsiques:
La part laboral, estudia la situació dels convenis sectorials, les normatives d’interès i la jurisprudència que, sobre aquesta matèria, pot ser d’interès pel sector. Respecte de la prevenció, fa un seguiment de la normativa i les polítiques d’insprecció. Respecte de la formació, pretén adequar els actuals nivells de formació a la realitat actual i la demanda de les empreses del sector.

GRUP DE TREBALL CONJUNTURA ECONÒMICA, TURISME I INTERNACIONAL.
Temàtiques bàsiques:
Analitza la conjuntura econòmica immobiliària i també internacional, per identificar el potencials dels països on establir acords de comercialització dels productes immobiliaris catalans a l’exterior. També col·labora amb la FIABCI.

COMISSIONS TERRITORIALS PROVINCIALS

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL

L’Associació de Promotors de Catalunya representa i defensa els interessos del sector davant les administracions públiques –estatal, autonòmica i local-, a través de la seva implantació en diversos organismes, institucions, plataformes i grups de treball amb l’objectiu d’aportar la seva experiència al millor desenvolupament econòmic i social del sector i del país.

ÀMBIT LOCAL
Ajuntament de Barcelona
Comissió municipal 22@BCN
Comissió de l’Eixample
Consell de l’Habitatge Social de Barcelona
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
Consorci de l’Habitatge de Barcelona
Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica (OBRA)
Barcelona Global

ÀMBIT PROVINCIAL
Federació d’Entitats Empresarials de la Construcció (FEC)
Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de la construcció de la província de Barcelona

ÀMBIT AUTONÒMIC
Generalitat de Catalunya
Comissió d’Urbanisme de Barcelona
Comissió d’Urbanisme de Catalunya
Consell Assessor de l’Habitatge
Consell Assessor de l’Observatori del Paisatge
Mesa de seguiment del Pacte Nacional de l’Habitatge
Consell Nacional d’Arqueologia i Paleontologia
Subcomissió sobre l’aplicació del CTE
Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l’Habitatge

Representació institucional

ÀMBIT NACIONAL
Associació de Promotors Constructors d’Espanya
Confederació Nacional de la Construcció (CNC)

EN ALTRES ORGANISMES I INSTITUCIONS
Confederació Catalana de la Construcció (CCC)
Federació Catalana de Promotors Constructors d’Edificis (FECAPCE)
Foment del Treball Nacional
Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC)
Construmat. Saló Internacional de la Construcció
Barcelona Meeting Point. Saló Immobiliari
IMAT. Centre Tecnològic de la Construcció
Green Building Council
The International Real EstateFederation (FIABCI)