Corredoria d’assegurances

banner-correduria

Ediseguros Mediación, la corredoria d’assegurances de l’Associació de Promotors de Catalunya, es va constituir l’any 1999; la seva filosofia és aportar a les empreses associades solucions que protegeixin realment els seus béns presents i futurs amb la millor relació de cobertura i preu. La seva activitat s’emmarca en una de les dues categories professionals que la legislació estableix en el marc de la mediació d’assegurances, tenint com a missió mitjançar entre les companyies i els prenedors d’assegurances com un agent especialitzat. La Llei li confereix la facultat de representar al seu client davant la companyia, i li obliga a no tenir cap vincle ni signe que suposi afecció amb les entitats asseguradores. És per tant, un assessor imparcial i independent, dels coneixements del qual i serveis es beneficia l’assegurat.

En funció de les necessitats concretes que requereix l’assegurat, Ediseguros Mediación selecciona les solucions més eficaces, facilitant informació de les condicions del contracte de quin ha de ser la cobertura més idònia en cada cas, alhora que vés-la per la concurrència dels requisits que ha de reunir la pòlissa per a la seva eficàcia i plenitud d’efectes. A més, gestiona també tots els tràmits relacionats amb el seu segur; facilita informació sobre qualsevol de les clàusules de la pòlissa durant la vigència del contracte en què ha intervingut; i, en cas de sinistre, presta igualment la seva assistència i assessorament en favor de l’assegurat.

AVANTATGES

Professionalitat

L’anàlisi permanent i rigorós del mercat li permet seleccionar el producte que millor s’adapti a les seves necessitats, aconseguint l’oferta idònia conforme a les condicions de qualitat i preu més avantatjoses. La seva mediació imparcial i independent i el coneixement dels productes que ofereixen les entitats asseguradores, suposen al seu torn un considerable estalvi de temps i de gestions.

Servei Personalitzat

Garantía de tracte directe i personal.

Servei Adaptat

Les necessitats de cada client i les solucions possibles no són homogènies. D’aquí la seva exclusiva adaptació a les necessitats concretes de l’usuari.

Servei Integral

Gestiona tots els tràmits: des de la contractació i formalització del segur fins a la tramitació dels parts de sinistres, si els hi hagués, passant per les possibles renovacions i tramitacions periòdiques.

LES NOSTRES COBERTURES

TOT RISC CONSTRUCCIÓ

L’objecte d’aquest segur és cobrir tots els danys i/o pèrdues materials de l’obra quan sigui conseqüència d’un sinistre emparat en les cobertures de la pòlissa.

GARANTIA DECENNAL

L’assegurança decennal obliga al promotor a reparar els danys materials causats a l’edifici per defectes que afectin a l’estructura, fonamentació, tancaments o altres elements estructurals que comprometin directament l’estabilitat de l’edifici. La garantia decennal és obligatòria a partir de l’entrada en vigor de la LLOI (6 de maig del 2000), i la subscriu el promotor de l’obra de construcció.

RESPONSABILITAT CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Protegeix la responsabilitat civil de l’assegurat pels danys materials, lesions personals o perjudicis econòmics que s’ocasionin arran de sinistres succeïts durant la vigència de la pòlissa.

MULTIRISC DE COMUNITATS I LLARS

Cobreix a la comunitat enfront dels riscos més comuns i freqüents que poden arribar a afectar a l’edifici, a més de garantir una compensació econòmica per qualsevol tipus de sinistre emparat per les cobertures, protegint el ben patrimonial de la Comunitat.

ACCIDENTS

L’assegurança d’accidents sorgeix amb el propòsit de cobrir els sinistres que pugui arribar a sofrir l’assegurat, tant en l’àmbit de l’acompliment de la seva vida laboral com en la seva vida privada.

EQUIPS I MAQUINÀRIA

És un segur dissenyat per protegir tots aquells equips i maquinàries que es troben assignades a un determinat projecte en el lloc o regió determinat pel propi assegurat. Empara els danys que puguin sofrir a conseqüència d’un sinistre accidental, o imprevist originat per qualsevol causa (excepte les excloses expressament) en forma tal que exigeixin la seva reparació o reposició.

RESPONSABILITAT CIVIL DE DIRECTIUS I CONSELLERS

Ofereix als executius protecció davant la responsabilitat personal i pèrdua econòmica que puguin sofrir com a conseqüència d’actes incorrectes o negligents comeses, o suposadament comesos, en l’acompliment de les seves funcions en l’empresa. La finalitat d’aquestaassegurança és protegir el patrimoni personal d’aquests càrrecs, garantint el pagament de les indemnitzacions de les quals resultin civilment responsables.

IMPAGAMENT DE LLOGUERS

Garanteix al propietari d’un habitatge el pagament de la renda de lloguer encara que l’inquilí deixi de pagar-la i els actes vandàlics causats per aquest en l’habitatge.

VIDA RISC

És un model de contracte pel qual la companyia asseguradora es compromet, mitjançant una cosina periòdica que rep del prenedor del segur, al pagament del capital pactat en cas de defunció o d’invalidesa abans de la data de venciment del contracte.

PROTECCIÓ DE PAGAMENTS EN LA VENDA D’HABITATGES SOBRE PLANOL

Assegurança dirigida a les companyies promotores immobiliàries que protegeix els pagaments a la venda d’habitatge nou sobre plànol davant pèrdues econòmiques greus o eventuals del comprador.

L’assegurança garanteix el capital pendent de pagament de l’habitatge des de la signatura del contracte de compravenda fins a la fi del calendari de pagaments previ al seu lliurament o el lliurament de claus, en cas de mort per accident o invalidesa permanent absoluta per accident.

Biblioteca butlleti Ediseguros Mediación
Cotitzacions i consultes

Números publicats del butlletí d’Ediseguros

Descarregui l’arxiu desitjat fent click a sobre de l’icona corresponent