Executive program

Fiscalitat per a l’alta direcció de l’empresa immobiliària

EXECUTIVE PROGRAM

Especial enfocament per a les empreses promotores constructores i patrimonialistes

Setembre – Octubre – Novembre 2017

Didactic Unit 1 (24 hores)
Imposició indirecta

En aquest primer bloc es va a analitzar amb detall el funcionament dels principals impostos indirectes. Considerant l’especial rellevància per al sector, s’analitzarà la fiscalitat de diferents operacions que afecten al mateix: compres d’immobles, compravendes subjectes a condicions, permutes immobiliàries, concessions administratives, drets de superfície, declaracions relacionades amb la construcció d’edificacions, arrendaments d’immobles, comunitats de béns, opcions de compra, contractes d’arres, adquisició de companyies immobiliàries, etc.

Així mateix, es va a destinar part de les sessions a exposar de forma pràctica el funcionament del règim de la prorrata de l’IVA, el règim de deducció de l’IVA dels béns d’inversió i les especialitats a considerar en relació amb l’existència de sectors diferenciats d’activitat. També serà objecte d’anàlisi pràctic el règim dels Grups d’IVA i els beneficis que pot reportar la seva aplicació per a empreses del sector.

Didactic Unit 2 (40 hores)
Imposició directa

En aquest segon bloc s’analitzaran alguns conceptes bàsics de comptabilitat i s’exposarà el funcionament de liquidació de l’Impost sobre Societats, fent especial èmfasi en totes les qüestions que afecten al sector immobiliari. Així mateix, s’exposaran amb detall totes les novetats que afecten a l’impost, des de la nova Llei de l’Impost sobre Societats, aplicable per als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2015, fins a les últimes novetats legislatives que s’han anat produint (com el Reial decret llei 3/2016).

En particular, s’analitzarà amb detall la fiscalitat de les diferents estructures de finançament i de inversió immobiliària, així com els principals aspectes d’alguns règims fiscals especials (Reestructuracions, consolidació, PIMES).

D’altra banda, pel que fa a la tributació de les persones físiques s’analitzarà la mecànica de tributació l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com les especialitats immobiliàries que poden afectar dit tribut.

Planificació de l’empresa familiar
En aquest bloc s’exposaran els requisits per aplicar el règim de l’empresa familiar, així com els principals criteris establerts per la doctrina administrativa i els nostres tribunals en relació amb la aplicació dels beneficis fiscals.

Didactic Unit 3 (8 hores)
Imposició local

En aquest tercer bloc es van a exposar amb detall els principals tributs locals que afecten el sector, amb exemples de càlcul i amb especial atenció als criteris establerts per la doctrina i els nostres Tribunals en relació a la seva aplicació.

Didactic Unit 4 (8 hores)
Procediments tributaris

Es realitzarà un breu resum de les principals qüestions a tenir en compte en la relació del contribuent amb l’Administració Tributària, els seus drets i obligacions i les principals característiques de cada un dels procediments tributaris.

Descarregar programa