Aules en curs

formacio-up

L’Associació entén la formació en l’àmbit empresarial com el procés que permet ajustar les qualitats del treballador, millorant i actualitzant les capacitats, habilitats, actituds i aptituds idònies per a l’acompliment de la seva funció. Per aquest motiu anualment l’Associació desenvolupa, dins del programa “AULA Immobiliària”, un procés planificat acuradament en el que la formació adreçada a l’empresa, busca la millora i l’actualització, entesos també com a conceptes pedagògics.

Al llarg de l’any el programa de formació de l’APCE ofereix seminaris, cursos especialitzats, tallers, conferències i jornades dedicades a tractar qüestions de caràcter econòmic, fiscal, jurídic, mediambiental, tècnic… etc. destinades a mantenir una permanent actualització de tots aquells temes imprescindibles per poder realitzar una completa gestió empresarial.

Tot aquest cabal es complementa amb les sessions del seu programa “Habitatge i Futur”, que s’afegeixen així a la voluntat de brindar una plataforma el més completa possible d’aprenentatge i reciclatge.

Amb la mateixa línia i objectiu l’Associació col·labora activament amb diversos Màsters on aporta els seus coneixements de l’activitat immobiliària per al millor coneixement i formació de les noves generacions de professionals que any rere any s’incorporen al sector.

Oferta formativa actual

02
OCT

MÀSTER

Màster en Direcció d’Empreses Immobiliàries Innovadores (MDEI+i)

Octubre 2019 – Juliol 2020. El Màster pretén establir un nou paradigma en la gestió immobiliària, en el qual les necessitats reals dels ciutadans, de la ciutat i de l’entorn es transformin en desenvolupaments urbanístics i projectes d’edificació amb un alt contingut d’innovació en els models, processos i productes convencionals.

Descarregar programa
06
FEB

JORNADA HABITATGE I FUTUR

Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre de 2019, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge

Dijous, 6 de febrer de 2020 Sala Auditori APCE El DOGC núm. 8032 de 30 de desembre de 2019 ha publicat el Decret Llei 17/2019, de 23 desembre de 2019, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge que entra en vigor el dia següent de la seva publicació, per tant el dia 31 de …

Descarregar programa
10
FEB

JORNADA

Tancament comptable-fiscal de l’exercici 2019 i novetats 2020. Elements fonamentals de les Valoracions Especials

Dilluns, 10 de febrer de 2020 Sala Auditori APCE L’aplicació de les oportunes correccions en el resultat comptable per obtenir la base imposable en l’Impost sobre Societats presenta certes peculiaritats de el sector de la promoció construcció que han de ser analitzades.

Descarregar programa