Jornades

Abast de la Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’impost estatal sobre l’Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

SESSIÓ PRÀCTICA

Divendres, 16 de juny de 2017.

Sessió que va analitzar l’acord del ple del Tribunal Constitucional que va acordar per unanimitat declarar la inconstitucionalitat i nul.litat dels arts. 107.1, 107.2 a) i 110.4 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. El Tribunal considera que l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana vulnera el principi constitucional de capacitat econòmica en la mesura que no es vincula necessàriament a l’existència d’un increment real del valor del bé, sinó a la mera titularitat del terreny durant un període de temps. aquesta circumstància impedeix al ciutadà complir amb la seva obligació de contribuir d’acord amb la seva capacitat econòmica (art. 31.1 Ce).

A partir de la publicació de la sentència, correspon al legislador, en la seva llibertat de configuració normativa, dur a terme les modificacions o adaptacions pertinents en el règim legal de l’impost que permetin arbitrar la manera de no sotmetre a tributació les situacions d’inexistència d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

El Sr. Miró Ayats, Soci de Cuatrecasas, va ser el ponent de la part que va donar títol a la jornada, mentre que la valoració pericial per la reclamació de les plusvàlues municipals, va comptar amb les explicacions de la Sra. Mercedes de Miguel, Directora d’operacions de Gesvalt.

Documentació

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.