Jornades

Actuació i obligacions de les distribuïdores elèctriques en el procés de connexió de nous subministraments

SESSIÓ PRÀCTICA FECAPCE

Dijous, 28 d’abril de 2016.

La Federació Catalana de Promotors va organitzar una jornada dedicada a analitzar tot el procés de connexió dels nous subministraments elèctrics per la qual cosa es va comptar amb la col.laboració del responsable de l’Àrea Nord, el Sr. Antoni Jerez, i de l’expert en Nous Subministraments de la Direcció Corporativa de NNSS d’Endesa Distribución Eléctrica, el Sr. Jordi Agustí, a més dels responsables NNSS de les tres demarcacions  catalanes de la companyia, Srs. César Fusté, Àngel Ródenas i Enric Pujol, que van participar en l’animat col.loqui final amb els assistents.

El Sr. Antoni Jerez es va referir a la voluntat de servei de la companyia que disposa actualment de 40.000 centres de distribució a tot Catalunya amb més de 30.000 km de xarxes de mitja tensió, la qual cosa li proporciona una quota de mercat pròxima al 90%. També va fer esment al moment que viu un sector en franca dinàmica d’activitat positiva, demostrada, segons dades de la companyia elèctrica, pel fet que l’any 2015 el número de sol·licituds d’escomeses es va veure multiplicat per tres; alhora es va voler significar en la voluntat d’acompanyar a les empreses promotores en aquest moment de creixement i de recuperació del valor del producte immobiliari.

El Sr. Jordi Agustí va plantejar la seva exposició a partir de cinc punts: les instal.lacions del sistema, les funcions de les empreses distribuïdores, el règim d’escomeses, la gestió dels nous subministraments, i les novetats.

De les instal.lacions del sistema elèctric van explicar  que es tracte d’una activitat liberalitzada on els agents ofereixen a un mercat diari on el preu es fixa hora a hora en funció de la oferta i la demanda. Del transport van dir que és una activitat regulada, que la xarxa és única i no es preveu competència entre empreses transportistes, organitzada sota el principi de transportista únic y règim d’exclusivitat, i que la retribució està regulada per no estar liberalitzada. Sobre la distribució van explicar que és també una activitat regulada, on la xarxa de distribució és única i no es preveu competència entre empreses distribuïdores; està definida com un monopoli natural, ja que per criteris d’eficiència tècnica i econòmica.

Sobre les funcions de les empreses distribuïdores van precisar que l’activitat de la distribució es regula sota el principi de xarxa única i monopoli natural però l’autorització d’instal·lació no concedeix drets exclusius d’ús. Per això es regula el dret d’accés a la xarxa: els consumidors, comercialitzadores i els generadors tenen dret accedir a la xarxa de distribució. Sols es limita l’accés a la xarxa per falta de capacitat i la seva justificació es deguda exclusivament a criteris de seguretat i qualitat dels subministrament.

Van abordar també el règim d’escomeses. En aquest apartat van fer esment a la legislació vigent, concretament a l’article 21 del RD 1048/13, d’extensió de les xarxes de distribució, que defineix l’extensió natural de la xarxa com aquella associada al creixement vegetatiu de la demanda i la nova extensió de xarxa, com aquella, associada a les sol·licituds de nous subministraments o ampliacions d’existents. També a l’article 26 del mateix text legislatiu, (sobre la reserva d’ús de locals), on es determina que  el sol·licitant haurà de reservar un local per a CT per sol·licituds de NS o ampliacions superiors a 100 kW on el sòl estigui urbanitzat segons article 12.3 b Llei Sòl (RDL 2/2008).

Tot seguit es van estendre en explicar de manera esquemàtica les diferents fases de la gestió d’un nou subministrament: alta de la sol.licitud del client, elaboració i presentació de l’oferta, acceptació, execució i finalització de l’obra, disposició per contractar, contractació i consum actiu. De totes aquestes fases les cinc primeres corresponen a Endesa Distribució Eléctrica i les dues finals a la Comercialitzadora.

Per últim es van referir a les novetats contingudes en el RD 1053/14 i ITC52 i el seu àmbit d’aplicació per a les instal·lacions elèctriques de baixa tensió per la recarrega de vehicles elèctrics en llocs públics o privats amb independència de la seva titularitat o de si correspon a un gestor de càrregues, tals com: aparcaments d’habitatges unifamiliars o d’una sola propietat, aparcaments col·lectius en edificis de règim de propietat horitzontal i d’altres, i  en vies de domini públic destinades a la circulació de vehicles. Van incidir en que aquesta instrucció no és aplicable ni als sistemes de recarrega per inducció o que produeixin despreniment de gasos, ni a locals que estiguin classificats com amb el risc d’incendi o explosió.

Van senyalar que la norma està en vigor va des de l’1 de juliol de 2015, establintla legislació, però, un termini de 3 anys (1 de juliol de 2018) perquè les instal·lacions en fase d’execució abans d’aquesta data, es puguin finalitzar sense haver de subjectar-se a aquesta nova instrucció.

El col.loqui posterior que va seguir a la seves exposicions va servir per intentar aclarir als assistent tota una variada casuística donada la complexitat i varietat dels supòsits plantejats.

Amb anterioritat, en la seva presentació de la jornada, el Sr. Lluís Marsà, President de la Federació Catalana de Promotorsva explicar a grans trets quel’activitat de Nous Subministraments consisteix en atendre les sol·licituds, de les altes o de l’ampliació dels existents i que per això és necessari desenvolupar o modificar les xarxes de distribució, atenent al criteri de mínim cost i qualitat del servei.

D’altra banda va dir també que la companyia distribuïdora té l’obligació de remetre al sol·licitant la informació relativa a les condicions tècniques, on s’especificarà el punt de connexió a la xarxa de distribució i els treballs a realitzar en la xarxa; les condicions econòmiques, especificant les valoració dels treballs d’adequació, reforç o reforma de les instal·lacions de la xarxa en servei i els necessaris per a la nova extensió i que, un cop finalitzades, autoritzades i posades en servei les instal·lacions de distribució i revisades i legalitzades les instal·lacions d’enllaç, l’usuari final de l’energia podrà dirigir-se a qualsevol comercialitzadora d’energia per a formalitzar el contracte de subministrament.

Per això va precisar, per acabar, que l’objectiu que s’havia plantejat en la sessió era l’exposició del funcionament de la distribuïdora d’energia elèctrica i el plantejament i resolució dels possibles dubtes o preguntes freqüents amb els responsables de nous subministraments de les tres zones d’actuació de Catalunya.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.