Jornades

Actualitat en el mercat residencial en lloguer a Catalunya

JORNADA

Divendres, 1 d’abril de 2022

Format presencial i Online.

El DOGC de 7 de març de 2022 ha publicat la “Llei 1/2022, del 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge” que entrà en vigor l’endemà de la seva publicació.

El legislador aprova la present Llei 1/2022, que recupera articles anul·lats per la Sentència del Tribunal Constitucional 16/2021 i hi introdueix algunes altres importants modificacions en la sol·licitud i la gestió dels lloguers socials obligatoris.

Així mateix el passat 10 de març, el Tribunal Constitucional va publicar en la seva pàgina web oficial la Nota Informativa nº19/2022 anunciant que el Ple del Tribunal Constitucional per unanimitat ha estimat parcialment el recurs d’inconstitucionalitat interposat per més de 50 diputats del Grup Parlamentari Popular en el Congrés dels Diputats contra diversos preceptes de la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge.

La sentència, declara que són inconstitucionals i nuls els següents articles de la Llei 11/2020, de 18 de setembre: 1, 6 a 13, 15 i 16.2; les disposicions addicionals primera, segona i tercera; la disposició transitòria primera i la disposició final quarta, lletra b); la disposició addicional quarta i la disposició final tercera.

Documentació

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.