Jornades

Anàlisis de la Sentència i de la nova regulació de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

CONFERÈNCIA

Conferència exclusiva per associats a l’APCE

Dimarts, 16 de novembre de 2021.

Conferència realitzada per Webinar.

En una Sentència publicada el passat 3 de novembre, el Tribunal Constitucional ha declarat la inconstitucionalitat i nul·litat dels arts. 107.1 segon paràgraf, 107.2 a) i 107.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que afecta al sistema objectiu de càlcul de la base imposable de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (conegut com l’Impost de la Plusvàlua).

Per altre banda, s’explicarà les novetats en relació al “Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana” que ha sigut aprovat pel Govern.

Documentació

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.