Jornades

Aprovació inicial del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM)

JORNADA HABITATGE I FUTUR

Divendres, 22 de setembre de 2023

Format presencial i Online

El BOPB de 3 d’abril de 2023 ha publicat l’anunci informant que el Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el 21 de març de 2023, va acordar aprovar inicialment el Pla director urbanístic metropolità (PDUM).

El PDUM representa l’oportunitat de respondre als principis i valors concrets d’una societat que aspira a gaudir d’una àrea metropolitana saludable, democràtica, equitativa, socialment justa, sostenible i resilient. El PDU metropolità estableix el marc reglamentari i les directrius pel planejament urbanístic metropolità del 2050 amb l’objectiu de potenciar els valors naturals del territori metropolità, millorar les nostres ciutats i fomentar una mobilitat activa i sostenible.

El planejament urbanístic metropolità del PDUM planteja tres grans reptes: L’articulació territorial d’un model de mobilitat sostenible, que ha de garantir tant l’accessibilitat exterior de l’àrea metropolitana com a mobilitat entre municipis. La transició ecològica, de la infraestructura verda i les seves relacions metabòliques i també la incidència de la ciutat i les infraestructures en l’escenari de canvi climàtic. I per últim, l’habitabilitat i la competitivitat dels espais on vivim i on treballem, l’accés a l’habitatge i a dotacions d’espais verds i equipaments, la qualitat de l’espai públic, i la qualitat dels entorns dels teixits productius.

Així mateix, l’aprovació inicial del PDUM també ha comportat la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com també la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits delimitats i grafiats en el plànol de suspensió.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.