Jornades

Codi d’Accessibilitat de Catalunya

JORNADA

Dimecres, 17 de juliol de 2024

Format presencial i Online.

El DOGC número 9052 de 30 de novembre de 2023 ha publicat el Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya.

La disposició final tercera de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, estableix que el Govern ha d’aprovar un decret de desplegament que determini els requisits, els paràmetres i els criteris per complir les condicions d’accessibilitat que preveu la Llei, tant en els sectors públics com en els sectors privats i tant en els entorns nous com en els existents.

Aquest Decret suposa el desplegament d’aquestes previsions legals, mitjançant l’aprovació d’un Codi d’accessibilitat en el qual es determinen les condicions, els requisits i les solucions d’accessibilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els serveis, els productes i els processos de comunicació garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn.

El capítol tercer desenvolupa les condicions d’accessibilitat en l’àmbit de l’edificació. Aquest capítol es divideix en tres seccions: disposicions generals, edificis de nova construcció i edificis existents. La secció primera conté disposicions generals aplicables tant a obra nova com a edificacions existents, estableix la classificació de les edificacions segons l’ús i identifica els àmbits funcionals d’un edifici. Les seccions segona i tercera estableixen disposicions específiques per als edificis de nova construcció i per als edificis existents, respectivament.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.