Jornades

Conseqüències pràctiques del nou marc del mercat de lloguer d’habitatge

JORNADA

9 d’abril

En el BOE del dia 5 de juny de 2013 es va publicar la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatges, la qual va entrar en vigor el 6 de juny. Amb aquesta llei el que es pretén, tal com el seu propi nom indica, és flexibilitzar el mercat de lloguer per aconseguir una major dinamització del mateix.

Per la seva banda, la Llei 16/2012 de 27 de desembre, va introduir la modificació de la fiscalitat respecte de les societats dedicades a l’arrendament d’habitatges, i del règim de les Societats Anònimes Cotitzades d’Inversió al Mercat Immobiliari.

Per tractar de manera àmplia i pràctica aquestes qüestions l’Associació va convocar, a més dels seus associats, a empreses patrimonialistesentenent que podria ser del seu interès analitzar en quina situació es troba el sector a tenor de les modificacions imposades per les successives reformes de caràcter jurídic i fiscal que, de manera especial, afecten al lloguer d’habitatges.

En la presentació de la sessió, Martí-Carles Llarás, Vicepresident de l’APCE, va explicar el perquè d’aquesta jornada. Va precisar que la crisi ha propiciat que, des de finals de l’any 2007 fins avui l’activitat de les empreses promotores hagi sofert un desplaçament evident des de la producció d’habitatge a la gestió patrimonial dels seus actius, bé des de la mateixa seu corporativa o mitjançant la creació de noves societats. A temps, la crisi ha fet també que, des de tots els àmbits, es prioritzi l’habitatge de lloguer davant del de compra i, si fa uns anys el lloguer no constituïa una alternativa real al procés de la societat per l’adquisició d’un habitatge, actualment aquesta consideració s’ha invertit pràcticament. Això sense comptar amb el dràstic descens de les xifres de producció de nous habitatges, considerant-se a més que en el proper decenni no s’iniciaran a Catalunya tants habitatges com en l’època expansiva.

Van ser ponents, Bernat Mullerat i Antonio Gil, socis de Cuatrecasas, GolçalvesPereyra, i van intervenir com a representants de l’Associació, el seu director general, Marc Torrent, i l’assessora jurídica Mercè Boltaña, a més del secretari general de la Federació Catalana de Promotors (FECAPCE), Josep Donés.

Es va explicar que les principals qüestions en els contractes d’arrendament fan referència a la durada dels contractes, a la renda, al desistiment anticipat, a les obres i obligacions de l’arrendatari, a la resolució contractual, a la fiança i les garanties complementàries, al lliurament de documentació per part de la propietat a l’arrendatari –inclosa la certificació d’eficiència energètica de l’habitatge-, a la inscripció del contracte en el registre de la propietat (una mesura certament essencial per a la protecció de l’arrendatari), i a la competència jurisdiccional.

A més, hi ha altres qüestions que afecten exclusivament als habitatges protegits (VPO), i que es refereixen a l’aportació del corresponent visat, a la cèdula de qualificació i a les obligacions i compensacions que obliguen a l’arrendatari a destinar l’habitatge a domicili habitual i permanent i que aquest no disposi d’algun altre habitatge en propietat.

El segon gran tema de la sessió va versar sobre la fiscalitat i de quina manera aquesta fiscalitat afecta als propietaris dels habitatges per llogar. Per a això es va detallar les diferents formes de participació en la inversió: Societat dedicada a l’arrendament d’habitatge, Societats i Fons d’inversió immobiliària, SOCIMI i Fons d’Actius Bancaris, definint cadascuna d’elles i analitzant la seva fiscalitat, els seus requisits i particularitats.

Descarregar programa de la sessió

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.