Jornades

Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre de 2019, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge

JORNADA HABITATGE I FUTUR

Dijous, 6 de febrer de 2020
Sala Auditori APCE

El DOGC núm. 8032 de 30 de desembre de 2019 ha publicat el Decret Llei 17/2019, de 23 desembre de 2019, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge que entra en vigor el dia següent de la seva publicació, per tant el dia 31 de desembre de 2019.

Són molt nombroses les modificacions en matèria d’habitatge i urbanisme, que són introduïes pel Decret Llei, que seran exposades en el decurs de la sessió i que bàsicament incideixen en la següent normativa: Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària, la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, la Llei 4/2016,del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, la Llei 3/2012, del 22 de febrer de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, la Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l’arquitectura i el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.