Jornades

Decret Llei 5/2019, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge: implicacions en l’urbanisme, l’habitatge i l’emergència habitacional Lleida

JORNADA LLEIDA

Divendres, 26 d’abril de 2019.

COELL
Rambla de Ferran, 32, 25007 Lleida

El DOGC núm.7825 de 7 de març de 2019 ha publicat el “Decret Llei 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge” que ha entrat en vigor el dia següent de la seva publicació, és a dir, el 8 de març de 2019.

El Decret Llei 5/2019, justifica l’utilització d’aquest instrument normatiu per l’aprovació de “mesures de reforç urgents per millorar l’accés a l’habitatge, fonamentalment, mitjançant l’increment del parc d’habitatge protegit i de l’oferta general dels habitatges en règim de lloguer”. S’estructura en deu articles repartits en dos títols, tres disposicions addicionals, set disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

Aquesta norma urgent, disposa nombroses i importants modificacions en matèria d’habitatge i urbanisme, que són introduïes en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge i el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, així com a la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.