Jornades

El marc d’actuació de les empreses promotores-constructores en l’àmbit laboral i de prevenció de riscos

SESSIÓ PRÀCTICA

La PRL i la seva incidència a la relació laboral.

Dijous, 23 de novembre de 2017.

Prevenir els riscos laborals és important per a la seguretat i la salut laboral”, aquesta podria ser la conclusió de la sessió pràctica “El marc d’actuació de les empreses promotores-constructores en l’àmbit laboral i de prevenció de riscos” que va organitzar l’Associació de Promotors de Catalunya en el marc del seu programa Aula Immobiliària el dia 23 de novembre.

La primera de les ponències –El promotor i la seguretat i salut. Obligacions i responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals. La PRL i la seva incidència a la relació laboral-, la va desenvolupar el Sr. Andreu Sánchez, Responsable d’Assessoria Jurídica d’ASPY Prevención.

Va començar explicant que la prevenció és el conjunt d’accions que es duen a terme en totes les fases de l’activitat de l’empresa, amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos que se’n deriven. L’objectiu és anul·lar els riscos o, almenys, disminuir els que no es poden eliminar totalment. De fet la Llei de Prevenció de Riscos Laborals defineix la prevenció com “el conjunt d’activitats o mesures adoptades o previstes amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball”.

Va recordar que la integració de l’acció preventiva en el sistema de gestió de l’empresa es fa mitjançant un Pla de prevenció, que s’elabora d’acord amb els principis de l’acció preventiva que estableix l’article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals, senyalant que “la gestió de la prevenció consisteix a determinar la política de la prevenció a l’empresa i l’estructura organitzativa, planificar la prevenció i elaborar un pla d’emergències”.

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals obliga l’empresari a vetllar per la seguretat i la salut dels treballadors; per això l’empresari ha de portar a terme una correcta prevenció de riscos laborals. No només la normativa garanteix la seguretat, les bones pràctiques sí les garanteixen. Per complir amb la normativa i fer-ho bé el promotor ha de seguir una estratègia i tenir uns objectius al respecte de la Seguretat i Salut. “No s’ha d’oblidar que tots els factors intervenen en la rendibilitat dels projectes –va precisar-, i que és un deure empresarial que obliga a la correcció”. Per això va explicar que cal dotar l’empresa d’una estratègia general de prevenció i designar les persones encarregades, definir les exigències generals per a la contractació de projectistes, direcció facultativa, coordinadors i contractistes, i definir també les exigències generals de prevenció a seguir durant la redacció de projectes i l’execució de les obres.

Es va referir també als objectius, que passen per establir el marc d’actuació en prevenció durant tot el projecte, promoure la prevenció en el procés de disseny i d’execució, comunicar la informació sobre la prevenció, gestionar els riscos, disposar d’un procés de millora continuada, i establir pràctiques de prevenció. També, avaluar i estimar la magnitud dels riscos que no ha estat possible evitar per obtenir la informació necessària perquè l’empresari pugui prendre una decisió sobre les mesures preventives per reduir el risc.

La segona ponència –Aspectes de rellevància en l’actual marc jurídic-laboral-, va estar a càrrec de les Sres. María Vidal i Anna Cirera, Advocades de PwC Landwell- Pricewaterhouse-Coopers Tax & Legal Services que van tocar dos aspectes importants: les normes legislatives que s’han produït al llarg de l’any en curs i la jurisprudència més rellevant adoptada.

Respecte de les novetats legislatives van apuntar fins a 11 noves normes dintre del corpus legislatiu laboral entre Real Decrets, Lleis i Ordres, sent les més rellevants la reforma del règim de los Treballadors Autònoms, l’impacte laboral de la reforma de la Llei de contractes del sector públic, el projecte de reforma de l’article 42 de l’Estatut dels Treballadors en relació a la subcontractació d’obres i serveis i sobre les eleccions autonòmiques del pròxim 21 de desembre.

En quan a les novetats en els tribunals, van apuntar les més rellevants. Pel que fa al Tribunal Europeu de Drets Humans, el secret de les comunicacions en l’àmbit laboral (ús del correu electrònic de les empreses per motius personals dels treballadors); respecte del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, les sentències per indemnitzacions de contractes temporals i els acomiadaments de personal en situació d’incapacitat temporal; per part del Tribunal Suprem, la situació actual del registre de jornada, la modificació substancial de condicions i el salari regulat de la indemnització per acomiadament, així com també la validesa de l’acumulació de tota la jornada laboral del jubilat parcial en un sol any i l’acomiadament col·lectiu, la subrogació empresarial i la successió a les empreses i. Per últim, respecte del Tribunal Superior de Justícia, la incapacitat permanent derivada de la malaltia professional davant el risc d’absorció de pols de sílice.

Documentació

Descarregar programa

 

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.