Jornades

El marc d’actuació de les empreses promotores-constructores en l’àmbit laboral i de prevenció de riscos

SESSIÓ PRÀCTICA

Dimecres, 4 de maig de 2016.

La reforma laboral suscita nombroses consultes davant el nou escenari econòmic i empresarial. La sessió va servir per fer un repàs dels principals aspectes de la normativa així com les diferents casuístiques empresarials i la jurisprudència amb les que s’han resolt temes tals com la jubilació en les seves diferents opcions, els acomiadaments, les modificacions substancials de les condicions laborals i l’ultra activitat dels convenis, entre d’altres. També es va analitzar la normativa d’aplicació en prevenció de riscos laborals en el sector promotor constructor, repassant les obligacions i responsabilitats dels agents intervinents. Per últim es va explicar l’estat de les negociacions entre patronal i sindicats en el nou conveni de la construcció a la província de Barcelona.

La primera de les ponències, “El promotor i la seguretat i salut. Obligacions i responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals” va estar a càrrec del Sr. Andreu Sánchez, advocat i responsable d’Assessoria Jurídica d’ASPY Prevención. En la seva intervenció va senyalar en primer lloc la diferència entre promotor i promotor-constructor en relació a les obligacions i responsabilitats senyalades en la PRL. És promotor tota “persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, obras para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros”. I és promotor-constructor tota “persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato”. Dit això va precisar que la obligació del promotor és informativa i d’instrucció, mentre que la del promotor-constructor té un deure de vigilància com empresari.

És a dir, que al promotor la llei el considera contractista quan fa directament una obra amb personal de la seva pròpia plantilla de treballadors, contracta directament a treballadors autònoms i gestiona directament l’obra total o parcialment.

Més endavant va explicar tot un ventall de casos en els que el promotor contracta parcialment o a través dels serveis d’una altra empresa, circumstàncies que apropen la figura del promotor a la del contractista, amb la qual cosa les seves obligacions i responsabilitats canvien. El llistat de obligacions en segons quins supòsits es va completar en funció de l’estat d’execució material de l’obra. Naturalment també va explicar el quadre de sancions que la llei té establerts per a cada cas, sigui per manca de coordinació, informació, responsabilitat civil…etc.

La segona ponència, “Aspectes de rellevància en l’actual marc jurídic-laboral”, va tenir dues parts: una primera sobre els aspectes laborals, bàsicament els acomiadaments col·lectius i la ultra activitat, i un segon sobre determinats aspectes d’interès en relació a la Seguretat Social. Van ser les ponents les Sres. Maria José Sánchez i Anna Cirera, advocades de PwC Landwell – PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services. En la seva intervenció van tractar tres aspectes essencials:

  1. L’acomiadament col·lectiu i el seu marc legal, aportant dos exemples de dues sentències, una sobre acomiadament col·leciu i una altre sobre indemnitzacions per acomiadament, com exemples del contingut legislatiu.
  2. Ultra activitat dels convenis col·lectius, explicant primer el marc legal amb exemples després.
  3. Pronunciaments judicials d’interès sobre les matèries del contingut de la ponència: registres de jornada, retribucions per vacances, temps de treball-desplaçaments i càmeres de seguretat.

Respecte dels aspectes d’interès en relació a la Seguretat Social, van explicar els conceptes bàsics: l’edat legal per a la jubilació ordinària, jubilació parcial, compatibilitat de la jubilació amb el treball i jubilació activa.

La sessió va comptar amb la presència del Subdirector General de Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat de Catalunya, Sr. Jaume de Montserrat, que vaser presentat per la Presidenta de la Comissió Laboral, de Prevenció de Riscos i Formació de l’Associació de Promotors de Barcelona, Sra. Eulàlia Tort, que va explicar la situació dels treballs que es duen a terme per l’elaboració del nou Conveni de la Construcció a la província de Barcelona.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.