Jornades

El mercat inmobiliari residencial de lloguer a Catalunya. Novetats en el marc jurídic d’aplicació

JORNADA HABITATGE I FUTUR

Dimecres, 5 de juny de 2019.

El Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, recentment convalidat, introdueix modificacions en diferents articles de la Llei d’Arrendaments Urbans, Llei de Propietat Horitzontal, Llei d’Enjudiciament Civil, Llei d’Hisendes Locals i Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

L’objectiu de la present jornada és analitzar la conjuntura del mercat immobiliari residencial de lloguer a Catalunya, alhora que analitzar els canvis esdevinguts en el marc jurídic d’aplicació. Al llarg de l’acte també s’exposarà la visió dels operadors del mercat en relació a la matèria.

Documentació

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.