Jornades

El nou marc en la gestió de residus de la construcció i demolició

SESSIÓ PRÀCTICA

Dilluns, 28 de maig de 2018.

El passat dia 28 de maig  es va celebrar a la seu de l’Associació de Promotors una jornada per explicar els efectes del Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). El més destacable d’aquest Reial Decret i que més afecta al sector promotor constructor es troba a la Disposició final Primera, ja que s’introdueixen unes modificacions en el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

A la sessió han participat el Sr. Ramón Tella, conseller delegat de la Gestora de Runes de la Construcció; el Sr. Ignasi Samper, gerent de Gestió de Terres i Runes, i el Sr. Josep Mª Sentís, representant de l’APCE en la Gestora de Runes de la Construcció, qui ha presentat els ponents i ha explicat l’Associació i la Gestora estan treballant en un conveni marc, així com la creació d’una comissió de treball conjunta per tal d’anar resolent els possibles temes que puguin sorgir arran d’aquest canvi normatiu, entre d’altres accions.

En relació amb els residus de la construcció i demolició, el conseller delegat de la Gestora, Sr. Ramon Tella ha explicat que la nova normativa estableix un objectiu de reciclatge del 75% per l’any 2020, amb uns mecanismes per garantir-lo. Per això, es modifiquen els articles 11 c),15.2 i 15.3 del Decret 89/2010, de 29 de juny, amb la finalitat d’introduir la simplificació administrativa i d’aclarir-ne la regulació, respectivament. Tella ha comentat que la modificació de l’article 11 c) suposa la substitució de la constitució de la fiança exigible en el moment d’obtenir la llicència d’obres per a la realització d’un dipòsit del mateix import davant del gestor de residus per garantir-ne la correcta gestió. També ha indicat que amb la nova normativa, aquest dipòsit s’ha d’entregar al gestor durant la sol·licitud de la tramitació de la llicència d’obra, i no quan es va a retirar la llicència com indicava la legislació anterior. El ponent ha comentat que el que sí s’ha guanyat és en eficiència pel que fa al retorn d’aquests dipòsits, ja que el gestor tornaria aquesta quantitat dipositada immediatament després que s’hagi registrat l’entrada del darrer camió i/o contenidor de residus, mentre que amb l’anterior normativa les empreses havien de fer seguiment del tràmit de devolució per part de l’Ajuntament, més lent i tediós.

Pel que respecta a la gestió de les terres i pedres, el Sr. Ignasi Samper ha explicat que la modificació de l’article 15.3 respon a una finalitat aclaridora per concretar els residus que són objecte d’aquesta previsió de reutilització, com són les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses. Samper ha indicat que, segons interpreta l’Agència de Residus de Catalunya l’Ordre ministerial en vigor des de gener, tot allò que siguin terres que hagin estat barrejades amb altres materials de la construcció, o bé que provinguin de sòls on hi ha hagut activitat potencialment contaminant, o que es tinguin sospites que puguin estar contaminades, hauran d’anar a un gestor de residus.

Documentació

Descarregar programa

 

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.