Jornades

El Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 2016-2025

SESSIÓ PRÀCTICA

Dilluns, 27 de febrer de 2017.

L’Ajuntament de Barcelona vol passar de 10.000 a 30.000 els pisos públics de lloguer gràcies al nou Pla d’Habitatge de Barcelona 2016-2025. Aquestes xifres representarien que la ciutat tindria el 8% dels seus habitatges formant part d’un parc públic de lloguer. Allunyat del 15% que marca la llei 18/2007 com a xifra òptima de lloguer de titularitat pública, però sensiblement més elevada que l’1,5% actual.

Això és el que van explicar els representants de l’Ajuntament de Barcelona,el Regidor d’Habitatge, Sr. Josep Maria Montaner; i el Gerent d’Habitatge, Sr. Javier Burón, que van presentar l’esmentat Pla a la seu de l’Associació de Promotors de Catalunya.

El Sr. Josep Maria Montaner va senyalar que l’objectiu del Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona 2016-2025 és garantir la funció social de l’habitatge i avançar en la construcció d’un servei públic d’habitatge a l’alçada de les millors pràctiques d’altres ciutats europees. El Pla s’estructura en quatre eixos d’actuació estratègics: prevenir i atendre l’emergència habitacional, garantir el bon ús de l’habitatge, ampliar el nombre de pisos assequibles, i rehabilitar el parc existent.

Va voler precisar també que, diferència dels plans anteriors, durant l’elaboració d’aquest s’ha volgut posar la participació ciutadana de forma que el pla actual incorpora un apartat amb actuacions específiques per a cada un dels deu districtes de la ciutat, que viuen realitats molt diferents, qualificant-lo com una eina essencial per eixugar la situació d’emergència habitacional que viu la ciutat.

Per la seva banda, el Sr. Javier Burón va indicar que “el que es vol, no és només fer més habitatge públic, amb més recursos i el més ràpid possible, sinó transformar l’esforç públic d’habitatge municipal cap a un servei públic unificat“. Va reconèixer també que actualment hi ha una crisi d’oferta i que, per això, el Pla pretén diversificar aquesta l’oferta per intentar ajudar a aquelles famílies que volen poder viure i treballar a la ciutat de Barcelona. Coneixedor dels problemes actuals, va manifestar que estant treballant per transformar la maquinària de producció d’habitatge a la ciutat per la qual cosa va anunciar la transformació del Patronat Municipal de l’Habitatge en l’Institut Municipal de l’Habitatge, ens que aplegarà a tots els departaments municipals que, d’una manera o d’un altre, treballen al voltant de l’habitatge.

El Pla de l’habitatge de Barcelona 2016-2025

El Pla vol multiplicar per tres els pisos públics de lloguer, amb preus per sota de mercat, passant dels 10.000 actuals a prop de 30.000. D’aquests 20.000 nous pisos, una mica més dels 8.000 seran construïts directament per l’Ajuntament i la resta es desenvoluparan a partir de col·laboracions públic-privades, amb la cessió de sols de titularitat municipal.

Amb aquest nou instrument de planificació, l’Ajuntament de Barcelona preveu fer créixer el parc públic d’habitatge a través de la promoció pública, però també en col·laboració amb les entitats socials i cooperatives. Així doncs, el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona passarà a construir una mitjana anual de més de 800 pisos (darrerament aquesta mitjana s’havia situat prop dels 200). A aquestes promocions, caldrà sumar els habitatges que es construiran amb col·laboració amb la iniciativa privada, i també els de les entitats sense afany de lucre o amb afany de lucre limitat.

Destacar també l’increment de prop d’un 50% dels recursos econòmics destinats a ajuts a les famílies per al pagament dels lloguers, incorporant com a beneficiàries aquelles unitats familiars que no tenen ingressos i que en plans anteriors es quedaven fora de les ajudes justament per aquesta situació. El nou Pla destina un total de 318 milions d’euros a aquest concepte en el període de 10 anys, amb una mitjana de despesa de 31,8 milions cada any. En el període 2011-2015 es van destinar 108 milions d’euros. Es calcula que la mitjana de 15.000 famílies podrà rebre aquests tipus d’ajuts anualment, actualment reben l’ajut unes 10.000 famílies.

Garantir la conservació del parc d’habitatge privat també és un dels grans eixos d’acció del Pla, que promou l’obligació dels propietaris a conservar les finques, però que també habilita noves línies de subvencions per aquells petits propietaris que necessiten fer rehabilitació a l’interior dels pisos, ajudes que poden arribar a cobrir fins al 100% del cost de les obres de rehabilitació. Es destinen un total de 300 milions d’euros (30 milions anuals, gairebé el doble que en plans anteriors) als ajuts públics a la rehabilitació.

L’Ajuntament també promourà accions de disciplina quan es produeixi una manca de conservació de les finques relacionada amb motius especulatius. Accions que aniran encaminades també en la línia de promoure el bon ús dels habitatges.

Per acabar senyalar que en la presentació de la sessió, el President de l’APCE, Lluís Marsà, va senyalar que el nou Pla d’Habitatge de Barcelona tindrà un fort impacte sobre la ciutat i que l’ampliació de la seva vigència a 10 anys era una cosa que l’Associació l’havia estat defensant durant molts anys i que, precisament aquest allargament de la vigència li donava una rellevància més gran que en anteriors iniciatives, alhora que l’increment de l’oferta de lloguer era la única via possible per estabilitzar els preus i que els joves puguin accedir a un habitatge.

Documentació

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.