Jornades

El procés de connexió de nous subministraments elèctrics. Infraestructura en edificis per a la recàrrega de vehicles elèctrics

SESSIÓ PRÀCTICA

Dimarts, 11 de juny de 2024

Format presencial i Online.

Les empreses distribuïdores d’energia són les responsables de l’explotació, el manteniment i les adequacions o reforços de la xarxa existent necessaris per a suportar el creixement de la xarxa amb les adequades condicions de qualitat. L’activitat de Nous Subministraments consisteix en atendre les sol·licituds de nous subministraments o ampliació dels existents. Per això serà necessari desenvolupar o modificar les xarxes de distribució, atenent al criteri de mínim cost i garantint la qualitat del servei i desenvolupament sostenible de la xarxa, tant dels nous subministraments com dels existents.

En relació a la infraestructura en edificis per a la recàrrega de vehicles elèctrics, el BOE núm.142 de 15 de juny de 2022 va publicar el “Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo” i va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació, és a dir, el 16 de juny de 2022. El present Reial decret de modificació del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) té per objecte facilitar el desplegament de la infraestructura de recàrrega per a l’impuls del vehicle elèctric a Espanya.

El CTE constitueix el marc que defineix les exigències bàsiques de qualitat de l’edificació i, amb aquesta modificació, es defineix una nova secció del “Document Bàsic d’Estalvi d’Energia” on es fixa la dotació mínima d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics amb la qual han de comptar els edificis nous i les intervencions en edificis existents de determinada entitat.

L’objectiu de la sessió és doble, per una banda l’exposició del funcionament de la Distribuidora d’energia elèctrica i el plantejament i ressolució dels possibles dubtes o preguntes freqüents, i per altra explicar els canvis introduits per part del Real Decreto 450/2022 de modificació del CTE en relació a la infraestructura en edificis per a la recàrrega del vehicles elèctrics.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.