Jornades

Èxits i reptes en la gestió urbanística de sectors de sòl urbanitzable delimitat a Catalunya

JORNADA HABITATGE I FUTUR

Presentació del treball de Tesina Fi de Màster becat en la ETSAB-UPC

Dijous, 30 de novembre de 2023

Format presencial i online.

Els principals objectius d’aquest estudi se centren a analitzar i identificar de quins factors depèn precisament l’èxit (àmbits que finalment s’urbanitzen) de la gestió urbanística d’aquests sectors, i amb quines barreres principals s’han trobat els diferents grups professionals que operen en aquesta execució. Per això, s’implementa un primer bloc que consisteix en una anàlisi quantitativa on, a través de models de regressió logística, s’identifiquen quins factors, tant de tipus planejament, territorial o socioeconòmic, resulten més favorables perquè un sector de sòl urbanitzable delimitat es desenvolupi.

En un segon bloc de caràcter més qualitatiu, en canvi, es fan una sèrie d’enquestes i entrevistes als principals grups professionals implicats que, a banda de contrastar els factors d’èxit obtinguts a la primera part de la recerca, permeten també identificar quins obstacles solen impedir una execució eficient i àgil dels àmbits esmentats.

Les conclusions d’aquesta investigació permetran avançar cap a una delimitació de nous sectors més optimitzada, a fi de fer-los més “viables” des del punt de vista de la gestió urbanística, podent fer front així als principals desafiaments a què s’enfrontarà la seva futura execució urbanística.

La Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC) i l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE) col·laboren aprofundint en les relacions científiques, tècniques i de formació amb l’objectiu de promoure la transferència tecnològica i de coneixement entre la universitat i el sector promotor i constructor a Catalunya.

Ambdues institucions també han fet efectiva la creació d’una beca per a la realització d’un Treball de Fi de Màster de l’MBArch 2022-2023, el màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura que s’imparteix a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la UPC. El treball resultant d’aquesta cinquena beca serà presentat en la sessió i versa sobre l’objecte de la sessió.

Documentació presentada

Tesina 2023

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.