Jornades

Fons europeus Next Generation en el sector immobiliari: rehabilitació i habitatge assequible de lloguer

HABITATGE I FUTUR

Divendres, 29 d’octubre de 2021

Sessió realitzada per Webinar.

El parc edificat necessita intervencions de rehabilitació, de regeneració i renovació urbanes que permetin fer efectiu el dret a un habitatge digne i adequada. L’eficiència energètica dels edificis i a través d’aquests de les ciutats constitueix un dels pilars bàsics de futur.

L’activitat de rehabilitació en el seu conjunt deu buscar àrees que permetin aplicar polítiques integrals que prevegin intervencions no només en l’àmbit fisicoespacial, sinó també en els àmbits social, econòmic, ambiental i d’integració de la ciutat.

L’ampliació de parc d’habitatge assequible de lloguer és una necessitat social per facilitar l’accés a l’habitatge especialment als joves ia les famílies més vulnerables.

Part dels fons que la UE té compromesos amb els diferents països membres per afrontar la crisi derivada de la pandèmia pel Covid-19 són tendents a aquesta finalitat.

Descarregar programa

Documentació

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.