Jornades

Incidència pràctica de la Reforma Fiscal en el sector immobiliari

SESSIÓ PRÀCTICA

11 desembre 2014

El passat 27 de novembre el Govern va aprovar una nova reforma fiscal amb un paquet de tres lleis: la Llei 26/2014, la Llei 27/2014 i la Llei 28/2014.Aquesta reforma afecta en diferent mesurada les principals figures impositives, incorporant modificacions de gran importància en alguns impostos.

La reforma afecta a tres textos legislatius: la Llei 26/2014, que modifica l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i unes altres, la Llei 27/2014, que modifica l’Impost de societats, i la Llei 28/2014, que modifica l’impost sobre el valor afegit (IVA), a més d’altres impostos especials.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

La reforma fiscal preveu limitar l’aplicació dels “coeficients d’abatiment” als guanys patrimonials d’elements patrimonials el valor de transmissió dels quals superi els 400.000 euros. D’aquesta forma, a partir de 2015, una vegada superat el citat llindar, es tributarà per la totalitat del guany patrimonial obtingut, amb independència de la data d’adquisició dels elements transmesos. Aquesta mesura generarà un augment significatiu de la tributació en l’IRPF d’aquelles persones que transmetin accions, béns immobles, fons d’inversió o altres béns mobles molt antics, per valor superior a 400.000 euros, si la seva transmissió s’efectua a partir de 2015.

Impost de societats (IS)

Una de les novetats més destacades del Projecte de Llei de l’IS és la tributació de la renda obtinguda en la transmissió d’accions o participacions, en incorporar el mètode d’exempció per evitar la doble imposició. Amb l’actual normativa, la renda generada en la transmissió d’accions o participacions es corregeix únicament en la part corresponent a les reserves generades durant el període de tinença de la participació. A partir de l’1 de gener de 2015, la Llei preveu l’exempció en l’IS de la totalitat de la renda positiva obtinguda en la transmissió d’accions o participacions que compleixin certs requisits.

Un altre dels aspectes més significatius és la supressió de la pràctica totalitat de les deduccions revesteixis en l’actual normativa de l’impost. Una d’elles és la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris. Recordem que mitjançant l’aplicació d’aquesta deducció les societats minoren la tributació de determinats elements de l’immobilitzat material, immobilitzat intangible, inversions immobiliàries i participacions significatives en un 12%, situant la tributació efectiva en el 18% (13% per a les PIMES).

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Una de les novetats més rellevants és la modificació dels requisits exigits perquè pugui renunciar-se a l’exempció en l’IVA. Aquesta modificació, que tindrà major incidència en el sector immobiliari, pot afectar a qualsevol que adquireixi certs béns immobles. La renúncia a l’exempció en l’IVA possibilita que la transmissió deixi de trobar-se exempta i se subjecti a l’impost, evitant d’aquesta forma suportar un impost no deduïble, l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP).

L’actual legislació exigeix que l’adquirent de l’immoble tingui dret a la deducció total de les quotes de l’IVA suportades en la seva adquisició. Aquest requisit encareix el preu d’aquelles operacions immobiliàries en les quals l’adquirent, per exemple, es troba en prorrata general, sent a més, en no poques ocasions, una font permanent de conflicte amb l’Administració tributària.

Descarregar programa de la sessió

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.