Jornades

Infraestructura en edificis per a la recàrrega de vehicles elèctrics

SESSIÓ PRÀCTICA

Dijous, 3 de juny de 2021.

Sessió realitzada per Webinar.

El Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s’aprova una nova Instrucció tècnica complementària (ITC) BT 52 «Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics», del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, i es modifiquen altres instruccions tècniques complementàries del mateix, va entrar en vigor el 30 de juny de 2015.

De conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional primera d’aquest Reial Decret els edificis o estacionaments de nova construcció hauran de comptar amb unes dotacions mínimes de l’estructura i instal·lació elèctrica per a la recàrrega de vehicles elèctrics:

  • a) En els aparcaments en edificis en règim de propietat horitzontal, haurà d’executar una conducció principal per zones comunitàries mitjançant tubs, canals, safates, etc. De tal manera que sigui possible la realització de derivacions fins a les estacions de recàrrega ubicades a les places d’aparcament, tal com es descriu a l ‘apartat 3.2 de la (ICT) BT-52, que diu textualment: “Esquema individual con un contador común para la vivienda y la estación tansformadora de recarga”.
  • b) En nous aparcaments privats d’empreses, cooperatives, oficines per a ús propi del personal o dipòsits municipals i en aparcaments públics permanents serà necessària la instal·lació d’un punt de recàrrega cada 40 places de pàrquing.

Durant la sessió exposarem l’experiència pràctica en l’aplicació de la norma i les darreres tendències en el mercat.

Descarregar programa

Documentació presentada

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.