Jornades

Infraestructura en edificis per a la recàrrega de vehicles elèctrics

SESSIÓ PRÀCTICA

Dimecres, 13 de juliol de 2016.

El Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre, va venir a aprovar una nova Instrucció tècnica complementària (ITC) BT 52, “Instal·lacions amb finalitats especials. Infraestructura per la recarrega de vehicles elèctrics”, del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, modificant altres instruccions tècniques complementàries del mateix, va entrar en vigor el 30 de juny d’aquest any.

Per això l’Associació va organitzar, dins del seu programa Aula Immobiliària, una sessió dedicada íntegrament a explicar amb detall el contingut d’aquest RD i les seves conseqüències pràctiques. Per a això va convidar a participar a la Sra. Assumpta Farran, Directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN); els Srs. César Fusté, Responsable de Nous Subministraments a la Zona Catalunya Centro d’Endesa Distribució i Jordi Agustí, Expert en Nous Subministraments de l’Adreça Corporativa de NNSS d’Endesa Distribució; i al Sr. Alejandro Valdovinos, de l’àrea de Nous Negocis de la companyia Simon, que van ser presentats pel President de la APCE, Sr. Lluis Marsá.

En el curs del matí va quedar clar que la popularització creixent del vehicle elèctric en els últims cinc anys, ha suposat un desenvolupament normatiu en forma de novetats legislatives o modificació de les ja existents, moltes de les quals afecten a les instal·lacions de béns d’equip per la recarrega elèctrica dels vehicles.

Si bé és cert que la major demanda de compra de vehicles elèctrics i infraestructures s’està produint en l’àmbit de les flotes professionals, no ho és menys que cada vegada són més els ciutadans que, a títol particular, volen disposar d’un vehicle elèctric i aparcar-ho en el garatge del seu habitatge. La societat a poc a poc es va sumant a la mobilitat elèctrica atenent a criteris de millora en la qualitat de l’aire i d’eficiència energètica per l’aprofitament de les energies renovables.

Són factors claus per a la proliferació del seu ús; d’una banda l’autonomia de circulació que disposin els vehicles, i per una altra l’existència de suficients punts de recarrega dels mateixos. I per contribuir a aquesta evolució, a partir del passat 30 de juny de 2015, i en virtut del Reial decret 1053/2014, els edificis o estacionaments de nova construcció hauran de comptar amb unes dotacions mínimes de l’estructura i instal·lació elèctrica para la recarrega de vehicles elèctrics.

Sens dubte, el desenvolupament del vehicle elèctric suposarà una gran oportunitat per als reptes energètics del nostre país ja que permetria reduir les emissions de CO2, afavorir una major penetració d’energies renovables en la generació d’electricitat, millorar l’eficiència energètica del sistema elèctric i reduir la importació de combustibles. Fins a aquest moment, un dels principals obstacles per a això és l’escassa extensió de les infraestructures para recarrega d’aquest tipus de vehicles. A Espanya estem actualment molt lluny d’aconseguir el nombre adequat de punts de recarrega que la Directiva 2014/94/UE estableix, que fixa en, almenys, un cada 10 vehicles.

Inspirada en el context esmentat, el Reial decret pretén establir les especificacions tècniques que possibilitin la recarrega segura dels vehicles elèctrics, així com prescriure unes dotacions mínimes per a infraestructures de recarrega en edificis o estacionaments de nova construcció i en vies públiques.

En primer lloc cal destacar que afecta a totes les noves infraestructures para recarrega de vehicles elèctrics que s’executin a partir de la seva entrada en vigor. Les instal·lacions de recarrega que estiguin en execució abans d’aquesta data disposaran d’un termini de tres anys per a la seva terminació i posada en servei sense haver de subjectar-se a les prescripcions del Reial decret.

Per tots els nous edificis o estacionaments, s’exigeixen les següents dotacions mínimes para recarrega de vehicles elèctrics:

  • En els habitatges unifamiliars nous que disposin d’aparcament o zona prevista per poder albergar un vehicle elèctric s’instal·larà un circuit exclusiu para la recarrega de vehicle elèctric.
  • En aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis de règim de propietat horitzontal, s’haurà d’executar una conducció principal per zones comunitàries (mitjançant, tubs, canals, safates, etc.), de manera que es possibiliti la realització de derivacions fins a les estacions de recarrega situada a les places d’aparcament. A més, en la centralització de comptadors s’instal·larà, com a mínim, un mòdul de reserva per situar un comptador principal per a la instal·lació de recarrega i es reservarà espai per als dispositius de protecció contra sobre intensitats associats al comptador.
  • En aparcaments o estacionaments de flotes privades, cooperatives o d’empresa, o els de oficines, per al seu propi personal o associats, o dipòsits municipals de vehicles, es preveuran les instal·lacions necessàries per subministrar a una estació de recarrega per cada 40 places.
  • En aparcaments o estacionaments públics permanents hauran d’executar-se les instal·lacions necessàries per subministrar a una estació de recarrega per cada 40 places.
  • Així mateix, en la via pública hauran d’efectuar-se les instal·lacions necessàries per donar subministrament a les estacions de recarrega situades a les places destinades a vehicles elèctrics que estiguin previstes en els plans de mobilitat sostenible municipals o supramunicipals.

Quant als edificis existents, no s’exigeix a priori cap tipus de modificació. No obstant això, cal tenir en compte que quan es realitzi en ells la instal·lació per a un primer punt de connexió, s’haurà de preveure la instal·lació dels elements comuns de manera que possibilitin la infraestructura per albergar futurs nous punts.

El RD 1053/2014 afegeix també una nova instrucció tècnica complementària (ITC) al Reglament electrotècnic per a baixa tensió, la ITC-BT-52, Instal·lacions amb finalitats especials. Infraestructura per la recarrega de vehicles elèctrics, que és la que regirà les especificacions tècniques d’aquest tipus d’instal·lacions. Al mateix temps, es modifiquen algunes altres ITC per adaptar-les a l’aparició de la nova figura de la infraestructura para recarrega de vehicles elèctrics; per exemple, es modifica la ITC-BT-10 per incorporar la potència corresponent a aquesta instal·lació en el càlcul de les previsions de càrregues per a subministraments en baixa tensió.

A grans trets, i des del punt de vista tècnic, una de les principals especificacions tècniques que regula la ITC-BT-52 són les maneres de càrrega, que són quatre:

  • Connexió en corrent altern mitjançant preses de fins a 16 A i tensió d’alimentació fins a 250 V en monofàsic o 480 V en trifàsic.
  • Connexió en corrent altern fins a 32 A i tensió d’alimentació fins a 250 V en monofàsic o 480 V en trifàsic, incorporant una funció de control pilot i un sistema de protecció per a les persones contra el xoc elèctric entre el vehicle i la clavilla o com a part de la caixa de control situada en el cable.
  • Connexió en corrent altern usant un SAVE (sistema d’alimentació específic del vehicle elèctric), on la funció de control pilot s’amplia al sistema de control del SAVE, estant aquest connectat permanentment a la instal·lació d’alimentació fixa.
  • Connexió indirecta del vehicle elèctric a la xarxa d’alimentació de corrent altern usant un SAVE que incorpora un carregador extern en què la funció de control pilot s’estén a l’equip connectat permanentment a la instal·lació d’alimentació fixa.

Quant als sistemes de connexió, s’ha previst que puguin ser de tipus col·lectiu amb un comptador principal en l’origen de la instal·lació, individual amb un comptador comú per a l’habitatge i l’estació de recarrega o bé també individual amb un comptador per a cada estació de recarrega i, finalment, amb circuit o circuits addicionals para la recarrega dels vehicles elèctrics.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.