Jornades

Inversió immobiliària al Marroc: un mercat en expansió dins i fora de les seves fronteres

JORNADA

Dimarts, 22 de novembre de 2016.

En la presentació de la jornada, Eduard Brull, president de la Comissió d’Estudis Econòmics i Internacional de l’APCE, va assenyalar que el govern marroquí ha aconseguit avanços significatius en la modernització de les estructures econòmiques i financeres i l’actualització del marc legal i institucional, amb l’objectiu d’accelerar la taxa de creixement sostenible de l’economia marroquina i millorar les condicions de vida dels ciutadans. El Marroc, va dir, després de restaurar l’estabilitat macroeconòmica, va emprendre una sèrie de reformes per actualitzar i millorar el marc jurídic i institucional de l’empresa i fer front a una demanda social creixent. Va indicar també que a principis d’aquest mes de novembre, el Banc del Marroc havia revisat a l’alça les previsions de creixement de l’economia del país fixant-ho en el 3,2 % per al proper exercici, per la qual cosa l’economia marroquina podria créixer un 4% en 2017. Al temps, la inflació es reduirà fins a l’1,2% a la fi d’any; així com del mercat de treball, la taxa de desocupació del qual se situa en el 8,6% de la població activa. Quant al sector de la construcció tot fa pensar que el Marroc tindrà un increment mitjà anual superior al 4%, molt per sobre del creixement del PIB d’aquest any, i del la mitjana de l’1,26% anual registrada pel sector entre 2011 i 2015. Aquesta bonança de la seva economia també ha arribat al sector residencial de la mà de l’augment del poder adquisitiu de les famílies la qual cosa s’ha deixat sentir en el consum i en l’habitatge.

Aquestes bones notícies permeten qüestionar si és un bon moment per a la inversió immobiliària al país nord-africà. Per parlar d’això l’APCE va convidar al Sr. Mohammed Aziz El Atiaoui, Director de l’Oficina de Representació a Espanya de l’Agència Marroquina de Desenvolupament d’Inversions; el Sr. YasinneLahlou, promotor immobiliari en representació de la Federació Nacional de Promotors Immobiliaris del Marroc; el Sr. Pablo Cambra, Responsable de l’Oficina de Casablanca de De Pasqual & Març Advocats i el Sr. Xavier Vilajoana, Conseller Delegat del Grup Euroconstruc, que va explicar la seva experiència personal d’una inversió immobiliària al país veí.

El Sr. Mohammed Aziz Atiaoui va explicar que el seu país està en un moment favorable per agafar inversió immobiliària estrangera, oferint sostenibilitat de resultats al no contemplar creixements descontrolats en el sector, que des de fa un decenni treballa amb el màxim rigor jurídic amb un marc laboral igualment estable amb la creació de 60.000 nous llocs de treball anuals.

Va afegir també els quatre aspectes que recolzen la inversió en el sector: que la legislació marroquina no diferencia entre inversors locals i forans, que no hi ha restriccions de capital, que compta amb el suport governamental, i la lliure repatriació de beneficis i capitals. Per poder oferir tots aquests avantatges el govern del Marroc protegeix a l’inversor, ha escomès una profunda reforma del marc legal, ofereix incentius fiscals i compta amb instruments d’abast internacional, sobretot a partir de la seva adhesió a l’OCDE.

A més, va insistir en la posició geo-estratègica del seu país en el continent africà, la seva proximitat amb Europa, els acords de lliure comerç que té establerts amb més de mig centenar de països en tots els continents (un mercat de més d’1.000 milions de consumidors, equivalents al 60% del PIB mundial), salaris competitius, un baix cost de l’exportació i una baixa taxa fiscal.

Per la seva banda el Sr. Yassine Lahlouva precisar que el seu país, i en relació a l’habitatge, la tradició és de la tinença en propietat i no el règim de lloguer, que hi ha una classe mitjana emergent amb potencial de compra, per la qual cosa el Marroc es configura com un mercat potencial molt important.

Per recolzar els seus comentaris va facilitar una sèrie de dades de caràcter demogràfic, a partir d’un estudi-enquesta realitzat a 55.451 famílies demandants d’habitatge, amb els següents resultats:

  • el 20,7% dels joves menors de 30 anys tenen necessitat d’habitatge immediat,
  • la seva preferència és la compra, no el lloguer,
  • aquest percentatge equival a 1,4 milions de famílies,
  • les necessitats d’habitatge immediat es xifren en 1,512 milions de noves unitats.

Va assenyalar també els quatre punts que són favorables per a la inversió en l’immobiliari marroquí: és un país amb un desenvolupament homogeni i estable, té un bon sistema bancari i financer, disposa d’estabilitat i seguretat jurídica i per les seves infraestructures del transport i les comunicacions.

Preguntat sobre el finançament, va precisar que, per a l’empresa promotora i per a la compra de sòl, estava entre el 50% i el 80%; per a l’edificació, és variable en funció del compliment del pla de venda. Per al comprador apuntar que el crèdit resulta d’obtenció fàcil, amb un tipus mitjà del 4,5% fix a 25 anys.

El Sr. Pablo Cambra va començar dient que per promoure habitatge al Marroc les empreses estrangeres no tenen necessàriament que tenir un soci marroquí per, a continuació, desgranar els detalls de la inversió. Primer, va assenyalar, cal tenir molt clar el tipus de negoci a curt i a llarg termini, conèixer al detall la situació urbanística de la zona on es pretén operar, lligat amb el nivell d’infraestructures, equipaments, indústries…etc. a fi de calcular el desenvolupament futur.

Va detallar també les cinc etapes de qualsevol desenvolupament immobiliari: verificació de la situació del sòl, compra de l’actiu (sòl) per al desenvolupament de la promoció, obtenció del permís de construcció, la construcció pròpiament dita i les seves diferents etapes i el procés de venda. De tot la qual cosa va exposar qualsevol possible complexitat jurídica i de relacions amb l’administració. A manera de conclusió va assenyalar els quatre aspectes favorables a una inversió immobiliària al país: seguretat jurídica, les semblances legals entre el Marroc i Espanya, la necessitat de formar un bon equip de treball i la possibilitat d’establir obligacions contractuals en origen.

Finalment, el Sr. Xavier Vilajoana, Conseller Delegat del Grup Euroconstruc, va explicar l’experiència pràctica de la inversió immobiliària de la seva empresa a SidiRahal, una població al sud de Casablanca, que es va iniciar l’any 2014.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.