Jornades

La reforma del sistema tributari. Especial referencia el sector inmobiliari

CONFERÈNCIA

Dilluns, 19 maig 2014.

L’Associació, en el marc del seu programa AULA Immobiliària va convidar al Catedràtic d’Economia Aplicada i Rector Honorari de la Universitat Abad Oliva i, alhora, membre de la Comissió d’Experts per a la Reforma del Sistema Tributari, Juan Francisco Corona, per explicar les mesures d’aquesta reforma que afecten a les empreses promotores constructores i també patrimonialistes.

A mitjan de març un Comitè d’Experts va elaborar un informe on es planteja una reforma integral del sistema fiscal espanyol per contribuir a modernitzar l’economia, de manera que els impostos ajudin al creixement i foment del treball. Del contingut d’aquest informe es dedueix que la fiscalitat a Espanya emmalalteix d’una sèrie de defectes que han de ser corregits amb mesures de política tributària. Per a això s’estableixen una sèrie de propostes que, sense que determinin una caiguda global de la recaptació, permetin una millora de la competitivitat de les empreses espanyoles.

Les línies d’aquestes propostes consisteixen bàsicament en una revisió del sistema tributari, que augmenti el pes relatiu de la recaptació per IVA traslladant al tipus general de l’impost del 21%, béns i drets als quals ara els és aplicable el tipus reduït del 10%, incrementar els impostos mediambientals, l’eliminació d’exempcions, deduccions, bonificacions i règims especials en tots els tributs del sistema impositiu, un augment substancial de la imposició patrimonial sobre béns immobles, reduint, en contrapartida, la imposició que recau sobre la seva transmissió, una reducció també de les cotitzacions socials, amb el propòsit de generar una millora en l’ocupació, i una intensificació de la lluita contra el frau fiscal i l’economia submergida.

Entrant en les mesures que afectarien al sector, va assenyalar que la pedra angular de la reforma passa per traslladar la càrrega impositiva sobre la propietat dels impostos sobre la Renda, Patrimoni, Societats, Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats a un nou Impost sobre els Béns Immobles, que gravarà anualment la propietat en un únic tribut. Aquest substancial increment de l’IBI tindrà com a contrapartida l’eliminació progressiva d’altres impostos que graven actualment la propietat immobiliària. En tal sentit es proposa l’eliminació de l’Impost sobre el Patrimoni; les imputacions de les rendes presumptes en l’IRPF; la fiscalitat en les transmissions de béns immobles, representada pel cost impositiu de l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats; i l’Impost sobre Transmissions Patrimonials.

En relació a l’IRPF i la seva fiscalitat sobre els béns immobles, l’esmentada Comissió d’Experts considera que han de desaparèixer tots els avantatges fiscals que beneficien a la propietat enfront del lloguer o sobre un altre tipus d’inversions. En contrapartida també ha de donar-se’ls en l’IRPF el mateix tracte fiscal a les rendes procedents del capital immobiliari que a les quals genera el cabdal mobiliari, de tal forma que en la decisió d’invertir en un tipus de producte o un altre, la fiscalitat no jugui un paper determinant.

Finalment, en l’Impost de Societats es proposa una rebaixa successiva del tipus impositiu, que en una primera fase passaria del 30% al 25% per acabar en el 20%. A canvi es volen eliminar totes les deduccions existents en l’actualitat en aquest impost, així com el règim d’empreses de reduïda dimensió.

Descarregar programa de la sessió

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.