Jornades

La renovació urbana a Catalunya

JORNADA

Dilluns, 18 de desembre del 2017.

El Govern de la Generalitat ha acordat impulsar l’elaboració del Pacte nacional per a la renovació urbana de Catalunya. Aquest Pacte ha de ser el marc orientador de referència per dur a terme les polítiques de renovació urbana des d’una visió integral de les diferents qüestions que hi tenen incidència, incloent-hi les relatives a la conservació i millora del parc d’edificis i a la millora dels entorns urbans.

La realitat canviant de la societat actual fa que calgui posar l’atenció a l’interior de les ciutats, dels pobles i dels barris per potenciar l’acció de renovació, millora i transformació amb criteris de sostenibilitat econòmica, social i ambiental. L’acord aprovat fa especial incidència en la necessitat d’incrementar els nivells de rehabilitació fins assolir els estàndards d’altres països europeus.

Per la transcendència que ha de tenir en el futur l’Associació va organitzar una jornada amb el títol “La renovació urbana a Catalunya” estructurada en dos intervencions polítiques i quatre tècniques. Les primeres a càrrec del Sr. Carles Sala, Secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat i de la Sra. Aurora López, Gerent Adjunt d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona; i les segones amb Fernando Zanca, Director de Otis en Catalunya; el Sr. Josep Antoni Morote, Product Manager de l’àrea de construcció d’Axa; el Sr. Agustí Marfil, Director d’Agència III de Control Prevenció Verificació; i el Sr. Joan Artés, Gerent de La Casa por el Tejado.

El Secretari d’Habitatge i Millora Urbana va detallar que la raó de ser del Pacte és el de “funcionar com a marc de referència per a la creació de polítiques de renovació urbana des d’un punt de vista integral, alineat amb l’Agenda urbana de Catalunya; vetllar per l’interès públic en matèria de renovació urbana, parc construït, urbanisme i conservació del patrimoni arquitectònic, potenciar la renovació, millora i transformació de ciutats, pobles i barris amb criteris de sostenibilitat econòmica, social i ambiental i incidir en el manteniment i rehabilitació dels edificis i en la consecució d’entorns urbans de qualitat”.

Per la seva part la Gerent Adjunt d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, va explicar que el govern municipal té com a objectius “la millora de la qualitat de vida dels ciutadans tenint en compte la millora dels espais públics, arribar a tots els barris de la ciutat i impulsar la sostenibilitat”. Tot seguit va detallar diverses actuacions en barris com la illa de Gran Via, Viladomat, Diputació i Calàbria, Canyelles, Can Peguera i Trinitat Vella.

També es va referir a la contribució per a donar resposta a la necessitat d’actualitzar el parc edificat d’habitatges en vistes a promoure millores energètiques en els edificis, millora de les condicions de vida dels ciutadans, en especial en aquells indrets on s’hi evidencien majors necessitats econòmiques i socials, inclosa l‘accessibilitat. I també millores en el paisatge urbà, a través de l’adequació de l’edificació amb millores energètiques en els edificis.

Dins de les ponències tècniques, el Sr. Zanca va començar donant unes dades de situació: que Espanya és el país de la UE que té més ascensors però que, alhora, quasi la meitat dels edificis encara no en disposen. Per pal·liar aquest desequilibri va exposar fins a sis solucions d’accessibilitat i que constitueixen millores evidents. El Sr. Morote va aportar el punt de vista de les companyies asseguradores i va fer un repàs a la legislació actual que afecta a la rehabilitació i a la millora urbana i també als condicionants tècnics emprats pel CTE i el paper que desenvolupen les oficines de control tècnic.

A continuació el Sr. Marfil va incidir amb els criteris generals del procés de gestió de riscos tècnics, els controls de qualitat, els processos executius i la documentació necessària. També va parlar del anàlisi del risc-identificació del risc i, per acabar, va aportar els criteris de metodologia de les inspeccions i auditories. Per últim, el Sr. Artés va explicar la seva proposta empresarial que és completar la ciutat consolidada, mitjançant la restauració, regeneració i rehabilitació de l’arquitectura existent, i va mostrar diversos exemples de remuntes completades amb nous habitatges.

Per acabar, senyalar que en les seves intervencions abans de presentar al Sr. Sala i la Sra. López, respectivament, la vicepresidenta de l’APCE, Elena Massot, va dir que el Pacte “ha de posar les condicions necessàries per atreure el sector privat a impulsar actuacions de manteniment i rehabilitació dels edificis, i actuar conjuntament amb les administracions públiques mitjançant els plans sectorials específics”; i per la seva banda el president de l’Associació, Lluis Marsà, va precisar que “és necessari posar l’atenció en l’interior de les ciutats, dels pobles i dels barris per potenciar l’acció de renovació, millora i transformació basant-se en criteris de sostenibilitat. En aquest sentit, cal atendre de manera molt especial els aspectes que tenen incidència en la qualitat dels entorns urbans per tal de garantir el dret dels seus habitants a una vida digne”.

Documentació

Descarregar programa

 

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.