Jornades

La tramitació de llicències a Barcelona. Entrada en vigor de la comprovació de l’aïllament acústic

SESSIÓ PRÀCTICA

Dimecres, 10 de maig de 2017.

La sessió va tractar una qüestió de la màxima actualitat ja que l’Ordenança de Medi Ambient de Barcelona publicada al BOPB de 2 de maig de 2011, preveu en el seu article 45.1.4 que per comprovar que l’aïllament acústic real s’ajusta al valor projectat, l’Ajuntament exigirà a tots els edificis de nova construcció i rehabilitacions integrals, després de l’execució de l’obra i abans de l’atorgament de la llicència de primera ocupació, els certificats de les mesures d’aïllament in situ. És a dir, que l’Ordenança de referència entra en vigor el pròxim 19 de maig, donat que, el seu dia, es va donar una moratòria de sis anys.

Així mateix i a més de desenvolupar el precepte assenyalat, es va aprofitar la celebració de la sessió per a fer un repàs de la tramitació de llicències d’obra a la ciutat de Barcelona i el paper de les entitats col·laboradores de l’Ajuntament.

Del tema de l’aïllament acústic van parlar la Sra. Aurora López, Gerent Adjunt d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona i la Sra. Ester Santiago, Directora de Serveis de Llicències de l’Ajuntament de Barcelona, que van estar acompanyades de personal tècnic del seus departament. La Gerent Adjunt va senyalar la voluntat de diàleg de la seva àrea amb els col.legi i associacions professionals per parlar i poder debatre els temes que els afecten en la tasca diària. Va explicar que la digitalització dels diferents processos, en que ara estan treballant, facilitarà la tramitació més eficient de les llicències. “La nostra voluntat –va dir-, es donar la màxima seguretat jurídica i tècnica de la manera més professional i ràpida”.

Per la seva banda la Directora de Serveis de Llicències va incidir en la necessitat que una entitat aliena a l’Ajuntament certifiqui que tot estigui correctament executat. Va posar sobre la taula al factor de coresponsabilitat –més que de responsabilitat- sobre les regles del joc; que l’Administració no és fiscalitzadora; que actualment la implicació de la ciutadania ha anat en augment i que cal treballar amb veïns i afectats davant de cada actuació. “Menys documents –va precisar-, i més declaracions de responsabilitat”.

Donat que el president de l’APCE, en la seva intervenció per presentar la jornada, havia incidit en que el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) ja vetllava per la correcta disposició de l’aïllament acústic, la Sra. Ester Santiago, va indicar que l’Ordenança implementava el CTE per tal de comprovar que el que es tenia que fer s’hagi fet de manera correcte que, justament, per tenir una garantia era necessària la certificació. “Si el resultat de l’avaluació final no és positiva, l’Ajuntament no podrà expedir la Llicència de Primera Ocupació”, va dir.

Per cloure el tema, el President de l’APCE va voler donar el parer de l’Associació mitjançant cinc punts:

  1. El problema de Barcelona és la manca d’oferta d’habitatge d’obra nova.
  2. Per treure tensions manca producte al mercat.
  3. Manca també donar solucions a les alçades reguladores donada la creixent necessitat de maximitzar els criteris d’eficiència energètica.
  4. Cal una major agilització en les concessions de les llicències d’obra.
  5. El promotor necessita, sobretot, garanties jurídiques absolutes.

Per tot això, va considerar que, donat els problemes que pot suscitar l’entrada en vigor d’aquesta normativa, hagués calgut haver repensat la seva oportunitat.

Per últim va intervenir la Sra. Rosa Roca, Directora General de Addient que va fer esment al paper de les entitats col.laboradores de l’Ajuntament. Addient és una entitat col·laboradora de l’Administració acreditada com a Entitat d’Inspecció i Control per a certificacions en els àmbits de: gestió de llicències urbanístiques, seguretat industrial, etc.; i habilitada per organismes autonòmics per tramitar llicències en els àmbits mediambiental, prevenció d’incendis i obres a Barcelona.

Documentació

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.