Jornades

Llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, especial referència al sector immobiliari

JORNADA

Dijous, 28 de març de 2018.

L’Associació de Promotors de Catalunya ha celebrat una nova sessió de l’Aula Immobiliària, que s’ha centrat en l’anàlisi de la Llei reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, que entrarà en vigor el pròxim 16 de juny. Aquesta normativa té per objectiu establir determinades normes de protecció de les persones físiques que siguin deutores, fiadores o garants de préstecs garantits mitjançant hipoteca o un altre dret real de garantia sobre béns immobles d’ús residencial, o la finalitat dels quals sigui adquirir o conservar drets de propietat sobre terrenys o immobles construïts o per construir.

En la sessió han participat el vicepresident tercer de l’APCE, Xavier Vilajoana, qui ha presentat als experts convidats a participar, entre els quals estava Oriol Forner, director de negoci promotor de CaixaBank, qui va destacar que la directiva busca que les persones entenguin bé quines obligacions estan adquirint, ja que segons ell, “l’adquisició d’un habitatge és probablement el negoci jurídic més important que fan al llarg de la seva vida”, i va senyalar que encara està pendent de desenvolupar-se el reglament corresponent que clarifiqui alguns aspectes d’aquesta regulació.

L’advocat de l’assessoria jurídica de Negoci de CaixaBank Tomás Jodar va explicar que aquesta normativa, que incorpora en l’ordenament jurídic espanyol la directiva comunitària, regula tres aspectes diferenciats: el primer, les normes de transparència i conducta, que imposen obligacions als prestamistes i intermediaris de crèdit, així com també als seus representants designats. En segon lloc, regula el règim jurídic dels intermediaris de crèdit immobiliari i els prestamistes immobiliaris; i en tercer lloc, estableix un règim sancionador per als incompliments de les obligacions que determina la llei. Entre les novetats que presenta la nova normativa destaca l’establiment d’una fase pre-contractual, que se subdivideix en dos: una primera per la qual l’adquirent d’un habitatge ha de disposar de la documentació i informació sobre el crèdit immobiliari amb 10 dies d’antelació a la signatura de la hipoteca (14 dies en el cas de Catalunya), i una segona fase en la qual el comprador ha de visitar un notari, que donarà fe  de que el prestatari ha entès tota la informació, posar-se a la seva disposició per aclarir dubtes, i realitzar-li un test que certifiqui  que s’ha entès la informació facilitada per el prestamista.

D’altra banda, en l’articulat s’introdueix una sèrie de disposicions amb la finalitat de reforçar determinats aspectes del règim jurídic de contractació hipotecària i de la seva vida contractual, i reforçar les garanties per als prestataris en el procés de contractació, evitant en darrera instància l’execució d’aquest tipus de crèdits per via judicial. En aquest sentit, Mercedes de Miguel, directora d’operacions de Gesvalt, va indicar que amb la nova normativa es busca reforçar la seguretat jurídica i que, de produir-se finalment una execució, que aquesta sigui més senzilla. De Miguel també va analitzar les novetats en matèria de les valoracions immobiliàries, remarcant que la nova llei contempla que la taxació de l’immoble serà obligatori realitzar-la abans de la concessió del crèdit, així com també un sistema de valoració i doble supervisió  que, al seu parer, assegura el control intern d’aquest tipus de taxacions.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.