Jornades

Modificació del Codi Tècnic de l’Edificació: els Edificis de Consum Energètic Gairebé Nul

JORNADA

Dimecres, 13 de novembre de 2019.

Sala Auditori APCE

El passat 13 de novembre l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) va celebrar a la seva seu una jornada sobre la modificació del Codi Tècnic d’Edificació (CTE). En aquesta sessió es va explicar en quin estat es troba l’aprovació del Reial Decret Llei pel qual es modifica el CTE, el qual actualitza el document bàsic DBHE d’Estalvi Energètic, adaptant el CTE a allò que disposa la Directiva 2010/31/UE d’eficiència energètica dels edificis.

La jornada va comptar amb la participació d’experts de diferents àmbits, així com també de les administracions públiques. Des de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), Ainhoa Mata, cap de la Unitat d’Edificis, va explicar quina és la regulació vigent en matèria d’eficiència energètica en els edificis a Catalunya. Ainhoa Mata va exposar breument les directives i recomanacions europees en matèria d’eficiència energètica en els edificis, així com també l’objectiu que s’ha fixat la Unió Europea de descarbonitzar-se l’any 2050. A Catalunya, el Pacte Nacional per a la Transició Energètica es marca  un objectiu de tenir a un model energètic distribuït, democràtic i amb l’horitzó del 100% renovable el 2050. Mata també va apuntar els canvis més rellevants que contempla el nou Codi Tècnic, com ara la simplificació de valors i taules, els indicadors i paràmetres que contemplarà, la reducció dels consums d’energia final i primària, o la obligatorietat que un 50% del consum d’energia primària haurà de ser amb energies renovables, entre d’altres.

Durant la jornada, es van presentar casos d’èxit a Catalunya d’edificis de ventilació i edificacions de consum gairebé nul, de la mà de Santiago Pascual, responsable tècnic-comercial de Siber. Pascual va explicar el funcionament dels diferents tipus de ventilació, posant exemples d’edificacions i rehabilitacions que han optat per ventilació híbrida controlada. Per part de Saunier Duval, Alberto González, Key Account de la companyia, va desenvolupar el concepte d’eficiència energètica de l’empresa i la creixent importància que té entre les empreses del sector promotor i constructor comptar amb productes i serveis que contribueixin a la confecció d’un habitatge sostenible.

La responsable de prescripció de LafargeHolcim, Eva Cunill va presentar el Llibre Verd de solucions constructives, un document en el qual es defineix la contribució de la companyia en el disseny de solucions constructives per a la consecució de les certificacions LEED® i BREEAM®. En el llibre es recullen  aquells aspectes que es consideren més importants per fer els productes competitius dins el mercat de la certificació ambiental. Per altra banda, des d’Uponor, el seu director de Formació i Serveis Tècnics Iberia, Israel Ortega, va explicar les solucions que ofereixen orientades a la construcció d’un habitatge eficient.

Va tancar la sessió la Cap de l’Àrea de Seguretat i Accessibilitat de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministeri de Foment, Isabel Marcos Anasagasti, qui va explicar en quin punt es troba la modificació del Codi Tècnic de l’Edificació. Isabel Marcos va explicar breument les diferents etapes que ha passat aquesta normativa, que actualment es troba en la fase d’anàlisi d’al·legacions, i va comentar que el projecte de Reial Decret (RD) s’ha desenvolupat fonamentalment per donar resposta a les obligacions establertes a les directives 2010/31/UE i 2013/59/EURATOM, fen una actualització del Document Bàsic DB HE d’Estalvi d’energia, amb l’objectiu de reduir els consums energètics en el sector de l’edificació i les emissions de CO2eq associades, actualitzar la definició d’edificis de consum d’energia quasi nul, adaptar la reglamentació espanyola al nou marc normatiu europeu, o incrementar el pes de les energies procedents de fonts renovables en la edificació, entre d’altres. El nou RD també contempla altres aspectes, com la inclusió d’una nova exigència bàsica dins el requisit bàsic de salubritat, de protecció davant l’exposició al radó, i algunes modificacions puntuals en el DB SI de protecció contra incendis per limitar el risc de propagació de l’incendi per l’exterior de l’edifici.

Documentació 

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.