Jornades

Reforma de la Llei Hipotecària i la Llei del Cadastre. Modificació de la LOE en les garanties per a quantitats a compte

SESSIÓ PRÀCTICA

Dimecres, 18 de novembre de 2015.

La sessió de l’Aula Immobiliària en aquesta oportunitat va estar destinada a explicar els continguts de la reforma de la Llei Hipotecària i del Cadastre, d’una banda, i les modificacions de la LOE en relació a la percepció de les quantitats lliurades a compte durant la construcció, contingudes el la Llei d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reaseguradores, d’altra banda. Va explicar la reforma de la Llei Hipotecària i del Cadastre el Sr. Rafael Arnaiz, Registrador de la Propietat, mentre que les modificacions de la LOE van ser glossades pel Sr. Luis Alfonso Fernández, soci d’HoganLovellsInternational i per la Sra. Eva Lozano, Directora del departament de Caució d’ASEFA. Va moderar la reunió, el Sr. Martin-Carles Llaràs, vicepresident de l’Associació de Promotors de Barcelona.

Sobre la Llei Hipotecària i del Cadastre el ponent va indicar que la seva finalitat principal no és una altra que vetllar i augmentar la seguretat jurídica en el tràfic immobiliari i la simplificació de la tramitació administrativa, mitjançant una major coordinació entre el Cadastre i el Registre de la Propietat.

Va precisar que el camp de les duplicitats administratives és ampli i no és difícil trobar aspectes en els quals pot millorar-se la coordinació entre diferents institucions públiques, entre elles, el Cadastre i el Registre de la Propietat, que són institucions de naturalesa i competències diferenciades que, no obstant això, recauen sobre un mateix àmbit: l’immobiliari. La coordinació de la informació existent en ambdues institucions resulta indispensable per a una millor identificació dels immobles i una més adequada prestació de serveis a ciutadans i Administracions.

Aquesta necessitat ha estat perseguida des de fa anys i nombrosos han estat els intents realitzats per aconseguir-ho. Però no és fins a la publicació de la Llei 13/1996 sobre mesures fiscals, administratives i d’ordre social, quan es van començar a assentar els primers pilars per a l’efectiva coordinació, introduint la referència cadastral com a element d’identificació i intercanvi d’informació i en incorporar la certificació cadastral descriptiva i gràfica com a requisit indispensable.

Aquesta Llei va ser complementada en l’àmbit hipotecari per la publicació del Reial Decret 1093/1997 pel qual es van aprovar les normes complementàries al Reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística. L’aprovació de la Llei 48/2002, del Cadastre Immobiliari, va suposar un nou avanç en l’àmbit de la col·laboració i l’intercanvi d’informació, recollint el contingut de la legislació anterior, establint la col·laboració del Cadastre amb el Registre de la Propietat en l’exercici de les seves respectives funcions i competències, per facilitar que la cartografia cadastral serveixi per a la identificació de les finques en el Registre de la Propietat.

A pesar que, des de llavors, el Registre remet dades al Cadastre, fins ara no existia una connexió que possibilités un intercanvi bidireccional d’informació per permetre la necessària coordinació entre els dos estaments Existeixen supòsits en els que, pel caràcter voluntari de la inscripció, per dur a terme operacions registrals o d’alteració cadastral sense que existeixi aquesta comunicació, o per altres causes, es produeixen situacions de divergència. Tampoc existia un procediment de coordinació que permeti la resolució de discrepàncies entre el Registre i el Cadastre en la descripció dels béns immobles.

Així, doncs, va assenyalar Rafael Arnaiz, la finalitat d’aquesta Llei “és aconseguir la bona coordinació Cadastre-Registre, amb els elements tecnològics avui disponibles, a través d’un fluid intercanvi segur de dades entre ambdues institucions, potenciant la interacció entre elles i dotant al procediment d’un marc normatiu adequat, i així d’un major grau d’encert en la representació gràfica geo-referenciada dels immobles, incrementant la seguretat jurídica en el tràfic immobiliari i simplificant la tramitació administrativa”.

Des del punt de vista econòmic i de la seguretat jurídica és essencial per al Registre determinar amb la major exactitud possible la porció de terreny sobre la qual projecta els seus efectes. Alhora, pel Cadastre és substantiu conèixer i reflectir en la seva cartografia totes aquelles modificacions registrals que es produeixin en les finques com a conseqüència d’un fet, negoci o acte jurídic.

Va assenyalar també, amb una exposició una mica crítica de la norma, que tal coordinació ha de realitzar-se a través de l’ús de procediments àgils però, al mateix temps, amb les suficients garanties jurídiques per als possibles afectats, a través de procediments que evitin qualsevol situació d’indefensió. Fins i tot, des del punt de vista de la ciutadania, es veurà beneficiada per una simplificació administrativa en les seves relacions amb ambdues institucions evitant duplicitats sobre la descripció dels immobles.

Malgrat tot, va incidir que tot aquest procés no està exempt de problemes, assenyalant a manera d’exemple el cas del Llibre de l’Edifici, del que parla l’article 202 de la nova Llei. “Com incorporar el contingut del Llibre d’Edifici (aportat en CD o DVD) en un suport de paper com són els llibres registrals? Podria guardar-se en arxius apart però… aquest nou arxiu registral és Registre o no?”.. Va deixar la resposta en l’aire adduint que, sens dubte, el legislador s’havia anticipat.

La segona ponència va abordar la qüestió de la modificació de la LOE continguda en la Llei 20/2015, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reaseguradores. Aquesta Llei respon a la necessitat d’incorporar el Dret comunitari al nostre ordenament jurídic adaptant-ho al nou marc normatiu del sector assegurador.

En la seva intervenció Luis Alfonso Fernández va explicar que “la Llei té per objecte la regulació i supervisió de l’activitat asseguradora i reaseguradora privada, comprenent les condicions d’accés i el règim de solvència, sanejament i liquidació de les entitats asseguradores i reaseguradores, amb la finalitat de protegir els drets dels prenedors, assegurats i beneficiaris, així com la promoció dels estàndards de transparència i el desenvolupament adequat de l’activitat asseguradora”.

La Disposició Final Tercera de la Llei introdueix modificacions en l’article 19 de la Llei d’Ordenació de l’Edificació, en relació amb les garanties per vicis i defectes en la construcció i en la seva Disposició Addicional Primera pel que es refereix a la percepció de quantitats a compte del preu durant la construcció. Va indicar que tots els promotors, incloent comunitats de propietaris i cooperatives, hauran de complir dues condicions: garantir, des de l’obtenció de la llicència d’edificació, la devolució de les quantitats anticipades mitjançant una assegurança de caució o aval i percebre aquestes quantitats a través d’un compte especial, amb separació de qualsevol altra classe de fons del promotor. A continuació va detallar les característiques de l’assegurança de caució i les condicions de l’aval, així com els requisits del contracte.

Per la seva banda, Eva Lozano va detallar en primer lloc l’evolució de la jurisprudència en relació a les variacions legislatives que s’han produït en aquesta matèria. Va precisar que, des de fa alguns anys, els jutges havien exercit una protecció especial sobre el comprador per a això, entenent la dificultat de concretar una data exacta per a la terminació d’una obra, les asseguradores havien optat per allargar entre 6 i 9 mesos la concreció d’aquesta data a fi de cobrir qualsevol contingència respecte de la finalització de l’obra.

Va explicar també detalladament les condicions de les noves pòlisses individuals a nivell de cobertures, així com el que crido “compromís amb el promotor” com a condició prèvia a la concessió de la pòlissa individual.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.

[restabs alignment="osc-tabs-center formacion" responsive="true" icon="false" text="..."][restab title="2018" active="active"] • Trobada immobiliària comarques centrals (12/11/2018)
La tramitació de llicències a la ciutat de Barcelona. Modificacions de l’ORPIMO i de les reserves d’aparcament obligatòries (08/11/2018)
Trobada immobiliària Província de Tarragona (29/10/2018)
Eficiència energètica i canvi climàtic. Edificis de consum energètic gairebé nul (Lleida) (22/10/2018)
Eficiència energètica i canvi climàtic. Edificis de consum energètic gairebé nul (Tarragona) (16/10/2018)
Canal de comercialització de préstecs de Sareb (26/07/2018)
El marc d’actuació de les empreses promotores-constructores en l’àmbit laboral i de prevenció de riscos (17/07/2018)
El futur de l’edificació: Lean Construction (12/07/2018)
Trobada immobiliària Àmbit Metropolità de Barcelona – Vallès Occidental (09/07/2018)
Conjuntura Econòmica-Immobiliària i Perspectives (26/06/2018)
Pla Territorial Sectorial. Anàlisi de l’oferta i demanda d’habitatge a Catalunya (19/06/2018)
L’habitatge vacacional a Catalunya (11/06/2018)
El nou marc en la gestió de residus de la construcció i demolició (28/05/2018)
Trobada immobiliària Àmbit Metropolità de Barcelona – Maresme i Vallès Oriental (23/05/2018)
Aproximació pràctica al nou Reglament General de Protecció de Dades (18/05/2018)
Infraestructura en edificis per a la recàrrega de vehicles elèctrics (11/05/2018)
Trobada immobiliària Alt Pirineu i Aran (07/05/2018)
El futur de les polítiques d’habitatge: nou escenari del Pla d’Habitatge (26/04/2018)
Assegurança de Protecció de Pagaments per Venda d’Habitatges Nous sobre Plànol (13/04/2018)
Assegurança de Protecció de Pagaments per Venda d’Habitatges Nous sobre Plànol (10/04/2018)
Trobada immobiliària Àmbit Metropolità de Barcelona – Baix Llobregat i Barcelonès (19/03/2018)
Assegurança de Protecció de Pagaments per Venda d’Habitatges Nous sobre Plànol (15/03/2018)
Trobada immobiliària Àmbit Territorial Funcional del Penedès (05/03/2018)
Perspectives del sector immobiliari per a 2018 (22/02/2018)
Trobada immobiliària Àmbit Territorial Funcional Ponent (19/02/2018)
Tancament comptable-fiscal de l’exercici 2017 i novetats 2018 (06/02/2018)
[/restab][restab title="2017"] • La renovació urbana a Catalunya (18/12/2017)
Eficiència energètica i canvi climàtic. Edificis de consum energètic gairebé nul (13/12/2017)
Trobada immobiliària Comarca del Baix Penedès (04/12/2017)
El marc d’actuació de les empreses promotores-constructores en l’àmbit laboral i de prevenció de riscos (23/11/2017)
Eficiència Energètica en Edificis (21/11/2017)
Trobada immobiliària Comarques del Priorat, el Baix Camp, la Conca de Barberà i l’Alt Camp (20/11/2017)
Eficiència Energètica en Edificis (17/11/2017)
Trobada immobiliària Comarca d’Osona (13/11/2017)
El futur Pla Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (08/11/2017)
Trobada immobiliària Comarca del Segrià (30/10/2017)
Els indicadors són favorables a la bona marxa de l’economia i del sector immobiliari. Fins quan pot durar? (18/10/2017)
Trobada immobiliària Comarca del Tarragonès (02/10/2017)
Trobada immobiliària Comarca de la Noguera (18/09/2017)
L’Avantprojecte de Llei de Territori (14/07/2017)
Conjuntura Econòmica-Immobiliària i Perspectives (06/07/2017)
Trobada immobiliària Comarques del Bages, el Solsonès i el Moianès (03/07/2017)
Reptes en l’edificació del futur (29/06/2017)
L’habitatge vacacional a Catalunya (26/06/2017)
Trobada immobiliària Comarca del Baix Llobregat (20/06/2017)
Abast de la Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’impost estatal sobre l’Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (16/06/2017)
El nou sistema de subministrament immediat d’informació l’Impost sobre el Valor Afegit (13/06/2017)
Trobada immobiliària Comarques del Pla d’Urgell i les Garrigues (12/06/2017)
Trobada immobiliària Comarques de la Vall d’Aran i l’Alta Ribagorça (22/05/2017)
El Llibre 6è del Codi Civil de Catalunya relatiu a les obligacions i els contractes (18/05/2017)
Trobada immobiliària Comarques del Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d’Ebre (15/05/2017)
La tramitació de llicències a Barcelona. Entrada en vigor de la comprovació de l’aïllament acústic (10/05/2017)
Trobada immobiliària Comarca del Vallès Occidental (08/05/2017)
Anàlisis de la Fiscalitat Immobiliària en el context actual (03/05/2017)
Trobada immobiliària de l’Àrea Metropolitana Oest (20/04/2017)
Trobada immobiliària Comarca del Maresme (06/04/2017)
Trobada immobiliària Comarques del Pallars Jussà i Pallars Sobirà (03/04/2017)
Propostes d’Haya al sector immobiliari de Barcelona (29/03/2017)
Trobada immobiliària de l’Àrea Metropolitana Sud (27/03/2017)
Propostes d’Haya al sector immobiliari de Tarragona (21/03/2017)
Trobada immobiliària de l’Àrea Metropolitana Nord (13/03/2017)
El mercat immobiliari residencial en lloguer a Catalunya. Conjuntura actual i propostes de millora (10/03/2017)
Trobada immobiliària Comarca Vallès Oriental (06/03/2017)
Trobada immobiliària Comarca del Berguedà (02/03/2017)
El Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 2016-2025 (27/02/2017)
Comercialització d’obra aturada i sòl de Sareb a Lleida (24/02/2017)
Trobada immobiliària Comarca del Penedès (21/02/2017)
Trobada immobiliària Comarca de l’Urgell (13/02/2017)
Tancament comptable-fiscal de l’exercici 2016 i novetats 2017. Elements fonamentals de les Valoracions Especials (19/01/2017)
[/restab][restab title="2016"] • Eficiència energètica i canvi climàtic: Edificis de consum d’energia gairebé nul (19/12/2016)
Trobada immobiliària Comarques de la Conca de Barberà, Alt Camp i Baix Penedès (16/12/2016)
Inversió immobiliària al Marroc: un mercat en expansió dins i fora de les seves fronteres (22/11/2016)
Trobada immobiliària Comarca d’Osona (21/11/2016)
Jornada immobiliària província de Lleida (14/11/2016)
Trobada immobiliària Comarca de l’Anoia (24/10/2016)
Reptes del sector promotor: urbanisme, habitatge i economia (19/10/2016)
Propostes d’Altamira al sector immobiliari de Catalunya (13/10/2016)
Anàlisis de la Fiscalitat Immobiliària en el context actual (11/10/2016)
Propostes d’Altamira al sector immobiliari de Lleida (10/10/2016)
Propostes d’Altamira al sector immobiliari de Tarragona (07/10/2016)
Trobada immobiliària Comarca de la Noguera (03/10/2016)
Trobada immobiliària Comarques de la Costa Daurada Central (Tarragonès i Baix Camp) (26/09/2016)
Trobada immobiliària Comarques del Baix Ebre i el Montsià (19/09/2016)
Trobada immobiliària Comarques del Bages i el Solsonès (14/09/2016)
Comercialització d’obra parada i sòl de Sareb a Tarragona (12/09/2016)
Infraestructura en edificis per a la recàrrega de vehicles elèctrics (13/07/2016)
Trobada immobiliària Comarques del Pla d’Urgell, les Garrigues, l’Urgell i la Segarra (11/07/2016)
La Rehabilitació i Eficiència Energètica d’Edificis (07/07/2016)
Trobada immobiliària Comarques de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Solsonès (04/07/2016)
Comercialització d’obra aturada i sòl de Sareb (30/06/2016)
Trobada immobiliària Comarques de la Vall d’Aran, Alta Ribagorça i Pallàrs Sobirà (20/06/2016)
Trobada immobiliària Comarca del Vallès Occidental (14/06/2016)
Noves tecnologies per a millorar la comunicació en el món immobiliari (09/06/2016)
Trobada immobiliària Comarques del Pallars Jussà i la Noguera (02/06/2016)
La reactivació del sector immobiliari (31/05/2016)
Trobada immobiliària Comarca del Garraf (12/05/2016)
Trobada immobiliària Comarca del Vallès Oriental (05/05/2016)
El marc d’actuació de les empreses promotores-constructores en l’àmbit laboral i de prevenció de riscos (04/05/2016)
Actuació i obligacions de les distribuïdores elèctriques en el procés de connexió de nous subministraments (28/04/2016)
Trobada immobiliària Comarca del Baix Llobregat (27/04/2016)
Trobada immobiliària Comarca del Penedès (13/04/2016)
Trobada immobiliària Comarca del Vallès Occidental (09/03/2016)
Perspectives Econòmiques i del Sector Immobiliari per a 2016. Especial referència al finançament de projectes de promoció immobiliària (08/03/2016)
Trobada immobiliària Comarca del Maresme (16/02/2016)
Polítiques d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona (04/02/2016)
Tancament comptable – fiscal de l’exercici 2015 i novetats 2016. Elements fonamentals de les Valoracions Especials (28/01/2016)
[/restab][restab title="2015"] • Trobada immobiliària Comarques Centrals (30/11/2015)
Reforma de la Llei Hipotecària i la Llei del Cadastre. Modificació de la LOE en les garanties per a quantitats a compte (18/11/2015)
Trobada immobiliària Comarques del Garraf i l’Alt Penedès (16/10/2015)
Trobada immobiliària Comarca del Vallès Oriental (07/10/2015)
Màrqueting Immobiliari en l’obra nova (01/10/2015)
Trobada immobiliària Comarca del Barcelonès (09/07/2015)
La Rehabilitació d’Edificis (02/07/2015)
Trobada immobiliària Comarca del Baix Llobregat (30/06/2015)
Trobada immobiliària Comarca del Barcelonès (28/05/2015)
Normativa, jurisprudència i aspectes de rellevància en l’àmbit laboral (12/05/2015)
Nou Marc de relació entre els Promotors amb patrimoni en arrendament i Endesa Energia (11/05/2015)
Trobada immobiliària Comarca del Vallès Occidental (30/04/2015)
Trobada immobiliària Comarca del Maresme (22/04/2015)
Perspectives Econòmiques i del Sector Immobiliari per a 2015. Especial referència al finançament de projectes de promoció immobiliària (16/04/2015)
Objectius de la Sareb per 2015. Oportunitats per al sector promotor constructor (18/02/2015)
Tancament comptable – fiscal de l’exercici 2014 i novetats 2015 (12/02/2015)
[/restab][restab title="2014"] • Incidència pràctica de la Reforma Fiscal en el sector immobiliari (11/12/2014)
Consideracions pràctiques en el reinici d’obres paralitzades (25/11/2014)
L’urbanisme i l’habitatge en un escenari de recuperació del sector (29/10/2014)
El nou Pla per al Dret a l’Habitatge (18/07/2014)
Barcelona, nous projectes urbanístics (09/07/2014)
Rehabilitació energètica d’edificis existents (02/07/2014)
Visió de la situació actual del sector immobiliari i les seves perspectives de futur (01/07/2014)
La reforma del sistema tributari. Especial referencia el sector inmobiliari (19/05/2014)
Existeixen indicis de canvi de cicle en el sector immobiliari? (07/05/2014)
Conseqüències pràctiques del nou marc del mercat de lloguer d’habitatge (09/04/2014)
Nous Plans Directors Urbanístics: Instruments territorials necessaris per dinamitzar l’economia del país (08/04/2014)
Tancament comptable i fiscal de l’exercici 2013 i novetats 2014 (05/02/2014)
[/restab][/restabs]