Jornades

Tancament comptable-fiscal de l’exercici 2018 i novetats 2019. Elements fonamentals de les Valoracions Especials

JORNADA

Dijous, 14 de febrer de 2019.

El passat 14 de febrer es va celebra a l’Associació de Promotors de Catalunya una jornada sobre el tancament comptable i fiscal de l’exercici 2018, i les novetats de cara a 2019. L’aplicació de les oportunes correccions en el resultat comptable per obtindré la base imposable en l’Impost sobre Societats presenta certes particularitats del sector de la promoció i la construcció que van ser analitzades durant la jornada per Gemma Soligó, sòcia de la consultora Grant Thornton, i Deogracias Izquierdo, associat del despatx d’advocats Cuatrecasas.

Gemma Soligó va explicar els principals canvis que comporten les noves normes que s’han aplicat a la normativa internacional, entre els quals destaquen la norma NIIF 15 ingressos per contractes amb clients, que passa d’un model basat en la transferència de riscos i beneficis a un nou model que es basarà en la transferència de control; la NIIF 9 d’instruments financers, amb la reducció de sis a pràcticament tres categories, i en algunes amb canvis significatius (classificació i valoració dels actius financers; deteriorament, i cobertures), i la NIC 32 de presentació d’instruments financers, que tot i que encara no ha estat presentada, entraria en vigor des de l’1 de gener de 2019.

Pel que fa al tancament comptable respecte de l’immobilitzat material, es van exposar algunes consideracions de l’amortització, que s’ha d’iniciar a partir del moment en el qual l’actiu està en condicions de funcionament, independentment de si està en funcionament o no. L’amortització s’haurà d’establir de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels béns, atenent a la depreciació que pateixin per el seu funcionament, “uso y disfrute”, sense perjudici de considerar també l’obsolescència tècnica o comercial. Gemma Soligó també va indicar que les modificacions en les amortitzacions anuals per noves estimacions de la seva vida útil es consideraran  canvis en estimacions comptables, i s’aplicaran de manera prospectiva al compte de resultats. Si procedís reconèixer correccions valoratives per deteriorament, s’hauran d’ajustar les amortitzacions dels anys següents considerant el nou valor comptable.

Per la seva part, Deogracias Izquierdo, associat de Cuatrecasas, va destacar -entre d’altres qüestions- els sistemes d’amortització admesos fiscalment, així com la limitació a la deducció d’amortitzacions que contempla la Llei 16/2012, a més de la deducció establerta a la Llei 27/2014 per a què la diferència de tipus no afecti negativament a la recuperació de l’ajustament. Respecte dels deterioraments de cartera, va recordar la regla especial de “reversió mínima” per parts iguals en els cinc primers períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2016, encara que no hi hagi recuperació del valor. Segons explicà Izquierdo, l’import a revertir serà el major de l’increment de FFPP o dividends obtinguts; el saldo restant s’integrarà a parts iguals en els restants períodes impositius; del  20% del deteriorament fiscalment deduït.

Durant la sessió, el director de l’àrea tècnica d’ASEFA, Daniel Agut, va incidir en l’evolució i reptes de futur del sector promotor i constructor, així com va presentar els avantatges de subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en empreses promotores-constructores, com ara per cobrir danys, protecció i qualitat de la construcció en projectes de rehabilitació, o la gestió postvenda del promotor.

En la jornada, el soci de Cuatrecasas Oscar Bertrán va remarcar la importància de la documentació en els preus de transferència, i va explicar diversos exemples pràctics amb la Inspecció. Per la seva part, Carolina Gómez, associada de Cuatrecasas, va parlar de la imposició directa en el sector immobiliari, fent èmfasi en l’entitat patrimonial i els elements a tenir en compte, així com la possible qualificació coma béns afectes de la tresoreria i de les inversions financeres; la reserva de capitalització i com calcular-la, les pèrdues per deteriorament del valor, i la compensació de les bases imposables negatives.

Per part de ST Sociedad de Tasación, el seu representant a Catalunya, Pablo Pluvinet, va analitzar els elements fonamentals de les valoracions especials amb rellevància comptable i fiscal explicant, entre d’altres qüestions, les finalitats i els usos dels serveis de valoració d’actius. Aquestes valoracions van des de l’àmbit de l’auditoria (verificació del valor global de carteres immobiliàries comptabilitzades com ANCV; els Impairment test, etc.); fiscal (operacions vinculades, revisions cadastrals, …); financera; legal, i patrimonial (projeccions i plans estratègics, fusions i adquisicions, socimis, etc.).

Documentació

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.