Jornades

Tancament comptable-fiscal de l’exercici 2016 i novetats 2017. Elements fonamentals de les Valoracions Especials

JORNADA

Dijous, 19 de gener de 2017.

Com es ja habitual per aquestes dades l’Associació organitza fa uns quants anys aquesta jornada per donar a conèixer i explicar amb detall les variacions legislatives i tributàries que, any rere any, afecten el tancament comptable i fiscal de l’exercici anterior. En aquesta oportunitat es va continuar amb aquest clàssic del programa  Aula Immobiliària que va tenir com a professors-ponents a la Sra. Gemma Soligó i el Sr. Carlos Villabona, Socis de Grant Thornton, els Srs. Deogracias Izquierdo, el Sr. Oscar Bertrán y el Sr. Pedro Bosch, Asociados de Cuatrecasas; el Sr. Fernando Sotillo, Suscriptor RC de AXA y  el Sr. Francisco de Borja Hidalgo, Director de Valoraciones de Tinsa.

Primerament es va abordar l’anàlisi dels aspectes a considerar en el tancament comptable i fiscal de l’exercici 2016, la revisió de les últimes Resolucions i Consultes del ICAC a les principals consultes plantejades en l’aplicació del Pla General de Comptabilitat relacionades amb les empreses immobiliàries, el diferents aspectes fiscals d’interès per al tancament i revisió de les novetats fiscals d’aplicació en el tancament de l’exercici 2016.

Més endavant es va detallar el marc assegurador dona que l’activitat de l’empresa promotora constructora, com a factor de risc dins de la societat industrialitzada, precisa del segur de responsabilitat civil com a instrument eficaç per a la protecció del seu patrimoni. Dins de les activitats que comporten risc, la construcció ocupa un lloc eminent referent a la responsabilitat, a causa que el procés constructiu és una operació complexa des del punt de vista tècnic i jurídic.

Tot seguit, es va entrar en el contingut del RD Real Decreto 602/2016, de 2 de desembre, pel que es modifica el Pla General de Comptabilitat i el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses, així com les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats del 17 de setembre de 2010, i les Normes d’Adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives, del 24 d’octubre de 2011. La nova norma constitueix el desenvolupament reglamentari de les modificacions introduïdes en el Codi de Comerç i en el text refós de la Llei de Societats de Capital per la Llei de 20 de juliol de 2015 i d’Auditoria de Comptes del 26 de juny de 2013, sobre els estats financers anuals, els estats financers consolidats i altres informes afins de certs tipus d’empreses. Aquesta modificació normativa està orientada bàsicament a simplificar les obligacions comptables de les petites empreses.

Les principals novetats que el Reial Decret introdueix en el dret comptable espanyol són les següents: una simplificació de les obligacions comptables de les petites i mitges empreses, l’eliminació de l’obligatorietat d’elaborar l’estat de canvis en el patrimoni net, que passarà a ser un document voluntari, quan es pugui fer balanç i memòria abreviada. A més, podran formular balanç i memòria abreviada, les entitats que a data de tancament del exercici, concorrin, com a mínim dues de les següents circumstàncies: que el total de les partides del actiu no superi els 4 milions d’euros, que el import de la xifra de negocis no superi els 8 milions d’euros, i que el numero mig d’empleats no sigui superior a 50. Alhora també és redueix la informació a incloure en la memòria a l’activitat de l’empresa, l’aplicació del resultat, els actius financers, els passius financers, els fons propis, la situació fiscal, les subvencions, les donacions i llegats, ingressos i despeses i operacions amb parts vinculades.

Dins del canvis introduïts, també s’ha produït un nou tractament comptable dels immobilitzats intangibles. Es preveuen dos criteris pel tractament de l’amortització dels actius intangibles adquirits en anys anteriors, havent d’aplicar el criteri que s’adopti de manera uniforme a tots els elements del immobilitzat intangible i fons de comerç. Els dos criteris són:a partir del primer exercici en que resulti d’aplicació el Real Decreto 602/2016 el valor en els llibres d’actius s’amortitzarà de forma prospectiva amb càrrec a la compte de pèrdues i guanys i que es podrà optar per amortitzar amb càrrec a reserves, seguint un criteri lineal de recuperació i una vida útil de 10 anys.

D’altra banda, dins de l’àmbit fiscal el passat mes de desembre el nou Govern va aprovar el primer paquet de mesures fiscals en l’àmbit tributari amb la finalitat d’incrementar la recaptació (RDL 3/2016), pel qual es van adoptar mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social. Una norma que va venir a servir de complement al Reial decret-Llei 2/2016, de 30 de setembre, pel qual es va modificar el règim legal dels pagaments fraccionats en l’Impost de societats. Es una regulació complexa a causa de la multitud de modificacions de diversa índole que es troben incloses en aquest text, abastant diferents impostos i excedint de l’àmbit tributari per abastar també, determinades àrees en l’àmbit social. A la sessió es van abordar les mesures d’àmbit tributari, al no ser objecte de la mateixa les d’àmbit social.

Respecte de l’Impost de Societats, es van explicar les tres mesures essencials: la primera la no deducibilitat de les pèrdues realitzades en la transmissió de participacions en entitats, sempre que es tracti de participacions amb dret a l’exempció en les rendes positives obtingudes, tant en dividends com en plusvàlues generades en la transmissió de participacions; la segona, el nou mecanisme de reversió de les deterioracions de valor de participacions que van resultar fiscalment deduïbles en períodes impositius previs a 2013; i la tercera, la regulació del límit a la compensació de bases imposables negatives per a grans empreses, i el nou límit establert.

També es va abordar l’eliminació de la possibilitat d’ajornament o fraccionament de determinades obligacions tributàries, com les retencions i ingressos a compte, les obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats en el IS, i les liquidacions confirmades total o parcialment en virtut de resolució ferma quan prèviament hagin estat suspeses durant la tramitació d’un recurs o reclamació en seu administrativa o judicial.

Finalment, de l’Impost sobre Béns Immobles, es van detallar les variacions en els coeficients d’actualització dels valors cadastrals per 2017, base per al càlcul de l’IBI a partir de l’1 de gener.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.

[restabs alignment="osc-tabs-center formacion" responsive="true" icon="false" text="..."][restab title="2018" active="active"] • Trobada immobiliària comarques centrals (12/11/2018)
La tramitació de llicències a la ciutat de Barcelona. Modificacions de l’ORPIMO i de les reserves d’aparcament obligatòries (08/11/2018)
Trobada immobiliària Província de Tarragona (29/10/2018)
Eficiència energètica i canvi climàtic. Edificis de consum energètic gairebé nul (Lleida) (22/10/2018)
Eficiència energètica i canvi climàtic. Edificis de consum energètic gairebé nul (Tarragona) (16/10/2018)
Canal de comercialització de préstecs de Sareb (26/07/2018)
El marc d’actuació de les empreses promotores-constructores en l’àmbit laboral i de prevenció de riscos (17/07/2018)
El futur de l’edificació: Lean Construction (12/07/2018)
Trobada immobiliària Àmbit Metropolità de Barcelona – Vallès Occidental (09/07/2018)
Conjuntura Econòmica-Immobiliària i Perspectives (26/06/2018)
Pla Territorial Sectorial. Anàlisi de l’oferta i demanda d’habitatge a Catalunya (19/06/2018)
L’habitatge vacacional a Catalunya (11/06/2018)
El nou marc en la gestió de residus de la construcció i demolició (28/05/2018)
Trobada immobiliària Àmbit Metropolità de Barcelona – Maresme i Vallès Oriental (23/05/2018)
Aproximació pràctica al nou Reglament General de Protecció de Dades (18/05/2018)
Infraestructura en edificis per a la recàrrega de vehicles elèctrics (11/05/2018)
Trobada immobiliària Alt Pirineu i Aran (07/05/2018)
El futur de les polítiques d’habitatge: nou escenari del Pla d’Habitatge (26/04/2018)
Assegurança de Protecció de Pagaments per Venda d’Habitatges Nous sobre Plànol (13/04/2018)
Assegurança de Protecció de Pagaments per Venda d’Habitatges Nous sobre Plànol (10/04/2018)
Trobada immobiliària Àmbit Metropolità de Barcelona – Baix Llobregat i Barcelonès (19/03/2018)
Assegurança de Protecció de Pagaments per Venda d’Habitatges Nous sobre Plànol (15/03/2018)
Trobada immobiliària Àmbit Territorial Funcional del Penedès (05/03/2018)
Perspectives del sector immobiliari per a 2018 (22/02/2018)
Trobada immobiliària Àmbit Territorial Funcional Ponent (19/02/2018)
Tancament comptable-fiscal de l’exercici 2017 i novetats 2018 (06/02/2018)
[/restab][restab title="2017"] • La renovació urbana a Catalunya (18/12/2017)
Eficiència energètica i canvi climàtic. Edificis de consum energètic gairebé nul (13/12/2017)
Trobada immobiliària Comarca del Baix Penedès (04/12/2017)
El marc d’actuació de les empreses promotores-constructores en l’àmbit laboral i de prevenció de riscos (23/11/2017)
Eficiència Energètica en Edificis (21/11/2017)
Trobada immobiliària Comarques del Priorat, el Baix Camp, la Conca de Barberà i l’Alt Camp (20/11/2017)
Eficiència Energètica en Edificis (17/11/2017)
Trobada immobiliària Comarca d’Osona (13/11/2017)
El futur Pla Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (08/11/2017)
Trobada immobiliària Comarca del Segrià (30/10/2017)
Els indicadors són favorables a la bona marxa de l’economia i del sector immobiliari. Fins quan pot durar? (18/10/2017)
Trobada immobiliària Comarca del Tarragonès (02/10/2017)
Trobada immobiliària Comarca de la Noguera (18/09/2017)
L’Avantprojecte de Llei de Territori (14/07/2017)
Conjuntura Econòmica-Immobiliària i Perspectives (06/07/2017)
Trobada immobiliària Comarques del Bages, el Solsonès i el Moianès (03/07/2017)
Reptes en l’edificació del futur (29/06/2017)
L’habitatge vacacional a Catalunya (26/06/2017)
Trobada immobiliària Comarca del Baix Llobregat (20/06/2017)
Abast de la Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’impost estatal sobre l’Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (16/06/2017)
El nou sistema de subministrament immediat d’informació l’Impost sobre el Valor Afegit (13/06/2017)
Trobada immobiliària Comarques del Pla d’Urgell i les Garrigues (12/06/2017)
Trobada immobiliària Comarques de la Vall d’Aran i l’Alta Ribagorça (22/05/2017)
El Llibre 6è del Codi Civil de Catalunya relatiu a les obligacions i els contractes (18/05/2017)
Trobada immobiliària Comarques del Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d’Ebre (15/05/2017)
La tramitació de llicències a Barcelona. Entrada en vigor de la comprovació de l’aïllament acústic (10/05/2017)
Trobada immobiliària Comarca del Vallès Occidental (08/05/2017)
Anàlisis de la Fiscalitat Immobiliària en el context actual (03/05/2017)
Trobada immobiliària de l’Àrea Metropolitana Oest (20/04/2017)
Trobada immobiliària Comarca del Maresme (06/04/2017)
Trobada immobiliària Comarques del Pallars Jussà i Pallars Sobirà (03/04/2017)
Propostes d’Haya al sector immobiliari de Barcelona (29/03/2017)
Trobada immobiliària de l’Àrea Metropolitana Sud (27/03/2017)
Propostes d’Haya al sector immobiliari de Tarragona (21/03/2017)
Trobada immobiliària de l’Àrea Metropolitana Nord (13/03/2017)
El mercat immobiliari residencial en lloguer a Catalunya. Conjuntura actual i propostes de millora (10/03/2017)
Trobada immobiliària Comarca Vallès Oriental (06/03/2017)
Trobada immobiliària Comarca del Berguedà (02/03/2017)
El Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 2016-2025 (27/02/2017)
Comercialització d’obra aturada i sòl de Sareb a Lleida (24/02/2017)
Trobada immobiliària Comarca del Penedès (21/02/2017)
Trobada immobiliària Comarca de l’Urgell (13/02/2017)
Tancament comptable-fiscal de l’exercici 2016 i novetats 2017. Elements fonamentals de les Valoracions Especials (19/01/2017)
[/restab][restab title="2016"] • Eficiència energètica i canvi climàtic: Edificis de consum d’energia gairebé nul (19/12/2016)
Trobada immobiliària Comarques de la Conca de Barberà, Alt Camp i Baix Penedès (16/12/2016)
Inversió immobiliària al Marroc: un mercat en expansió dins i fora de les seves fronteres (22/11/2016)
Trobada immobiliària Comarca d’Osona (21/11/2016)
Jornada immobiliària província de Lleida (14/11/2016)
Trobada immobiliària Comarca de l’Anoia (24/10/2016)
Reptes del sector promotor: urbanisme, habitatge i economia (19/10/2016)
Propostes d’Altamira al sector immobiliari de Catalunya (13/10/2016)
Anàlisis de la Fiscalitat Immobiliària en el context actual (11/10/2016)
Propostes d’Altamira al sector immobiliari de Lleida (10/10/2016)
Propostes d’Altamira al sector immobiliari de Tarragona (07/10/2016)
Trobada immobiliària Comarca de la Noguera (03/10/2016)
Trobada immobiliària Comarques de la Costa Daurada Central (Tarragonès i Baix Camp) (26/09/2016)
Trobada immobiliària Comarques del Baix Ebre i el Montsià (19/09/2016)
Trobada immobiliària Comarques del Bages i el Solsonès (14/09/2016)
Comercialització d’obra parada i sòl de Sareb a Tarragona (12/09/2016)
Infraestructura en edificis per a la recàrrega de vehicles elèctrics (13/07/2016)
Trobada immobiliària Comarques del Pla d’Urgell, les Garrigues, l’Urgell i la Segarra (11/07/2016)
La Rehabilitació i Eficiència Energètica d’Edificis (07/07/2016)
Trobada immobiliària Comarques de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Solsonès (04/07/2016)
Comercialització d’obra aturada i sòl de Sareb (30/06/2016)
Trobada immobiliària Comarques de la Vall d’Aran, Alta Ribagorça i Pallàrs Sobirà (20/06/2016)
Trobada immobiliària Comarca del Vallès Occidental (14/06/2016)
Noves tecnologies per a millorar la comunicació en el món immobiliari (09/06/2016)
Trobada immobiliària Comarques del Pallars Jussà i la Noguera (02/06/2016)
La reactivació del sector immobiliari (31/05/2016)
Trobada immobiliària Comarca del Garraf (12/05/2016)
Trobada immobiliària Comarca del Vallès Oriental (05/05/2016)
El marc d’actuació de les empreses promotores-constructores en l’àmbit laboral i de prevenció de riscos (04/05/2016)
Actuació i obligacions de les distribuïdores elèctriques en el procés de connexió de nous subministraments (28/04/2016)
Trobada immobiliària Comarca del Baix Llobregat (27/04/2016)
Trobada immobiliària Comarca del Penedès (13/04/2016)
Trobada immobiliària Comarca del Vallès Occidental (09/03/2016)
Perspectives Econòmiques i del Sector Immobiliari per a 2016. Especial referència al finançament de projectes de promoció immobiliària (08/03/2016)
Trobada immobiliària Comarca del Maresme (16/02/2016)
Polítiques d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona (04/02/2016)
Tancament comptable – fiscal de l’exercici 2015 i novetats 2016. Elements fonamentals de les Valoracions Especials (28/01/2016)
[/restab][restab title="2015"] • Trobada immobiliària Comarques Centrals (30/11/2015)
Reforma de la Llei Hipotecària i la Llei del Cadastre. Modificació de la LOE en les garanties per a quantitats a compte (18/11/2015)
Trobada immobiliària Comarques del Garraf i l’Alt Penedès (16/10/2015)
Trobada immobiliària Comarca del Vallès Oriental (07/10/2015)
Màrqueting Immobiliari en l’obra nova (01/10/2015)
Trobada immobiliària Comarca del Barcelonès (09/07/2015)
La Rehabilitació d’Edificis (02/07/2015)
Trobada immobiliària Comarca del Baix Llobregat (30/06/2015)
Trobada immobiliària Comarca del Barcelonès (28/05/2015)
Normativa, jurisprudència i aspectes de rellevància en l’àmbit laboral (12/05/2015)
Nou Marc de relació entre els Promotors amb patrimoni en arrendament i Endesa Energia (11/05/2015)
Trobada immobiliària Comarca del Vallès Occidental (30/04/2015)
Trobada immobiliària Comarca del Maresme (22/04/2015)
Perspectives Econòmiques i del Sector Immobiliari per a 2015. Especial referència al finançament de projectes de promoció immobiliària (16/04/2015)
Objectius de la Sareb per 2015. Oportunitats per al sector promotor constructor (18/02/2015)
Tancament comptable – fiscal de l’exercici 2014 i novetats 2015 (12/02/2015)
[/restab][restab title="2014"] • Incidència pràctica de la Reforma Fiscal en el sector immobiliari (11/12/2014)
Consideracions pràctiques en el reinici d’obres paralitzades (25/11/2014)
L’urbanisme i l’habitatge en un escenari de recuperació del sector (29/10/2014)
El nou Pla per al Dret a l’Habitatge (18/07/2014)
Barcelona, nous projectes urbanístics (09/07/2014)
Rehabilitació energètica d’edificis existents (02/07/2014)
Visió de la situació actual del sector immobiliari i les seves perspectives de futur (01/07/2014)
La reforma del sistema tributari. Especial referencia el sector inmobiliari (19/05/2014)
Existeixen indicis de canvi de cicle en el sector immobiliari? (07/05/2014)
Conseqüències pràctiques del nou marc del mercat de lloguer d’habitatge (09/04/2014)
Nous Plans Directors Urbanístics: Instruments territorials necessaris per dinamitzar l’economia del país (08/04/2014)
Tancament comptable i fiscal de l’exercici 2013 i novetats 2014 (05/02/2014)
[/restab][/restabs]