Jornades

Tancament comptable-fiscal de l’exercici 2016 i novetats 2017. Elements fonamentals de les Valoracions Especials

JORNADA

Dijous, 19 de gener de 2017.

Com es ja habitual per aquestes dades l’Associació organitza fa uns quants anys aquesta jornada per donar a conèixer i explicar amb detall les variacions legislatives i tributàries que, any rere any, afecten el tancament comptable i fiscal de l’exercici anterior. En aquesta oportunitat es va continuar amb aquest clàssic del programa  Aula Immobiliària que va tenir com a professors-ponents a la Sra. Gemma Soligó i el Sr. Carlos Villabona, Socis de Grant Thornton, els Srs. Deogracias Izquierdo, el Sr. Oscar Bertrán y el Sr. Pedro Bosch, Asociados de Cuatrecasas; el Sr. Fernando Sotillo, Suscriptor RC de AXA y  el Sr. Francisco de Borja Hidalgo, Director de Valoraciones de Tinsa.

Primerament es va abordar l’anàlisi dels aspectes a considerar en el tancament comptable i fiscal de l’exercici 2016, la revisió de les últimes Resolucions i Consultes del ICAC a les principals consultes plantejades en l’aplicació del Pla General de Comptabilitat relacionades amb les empreses immobiliàries, el diferents aspectes fiscals d’interès per al tancament i revisió de les novetats fiscals d’aplicació en el tancament de l’exercici 2016.

Més endavant es va detallar el marc assegurador dona que l’activitat de l’empresa promotora constructora, com a factor de risc dins de la societat industrialitzada, precisa del segur de responsabilitat civil com a instrument eficaç per a la protecció del seu patrimoni. Dins de les activitats que comporten risc, la construcció ocupa un lloc eminent referent a la responsabilitat, a causa que el procés constructiu és una operació complexa des del punt de vista tècnic i jurídic.

Tot seguit, es va entrar en el contingut del RD Real Decreto 602/2016, de 2 de desembre, pel que es modifica el Pla General de Comptabilitat i el Pla General de Comptabilitat de Petites i Mitjanes Empreses, així com les Normes per a la Formulació de Comptes Anuals Consolidats del 17 de setembre de 2010, i les Normes d’Adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives, del 24 d’octubre de 2011. La nova norma constitueix el desenvolupament reglamentari de les modificacions introduïdes en el Codi de Comerç i en el text refós de la Llei de Societats de Capital per la Llei de 20 de juliol de 2015 i d’Auditoria de Comptes del 26 de juny de 2013, sobre els estats financers anuals, els estats financers consolidats i altres informes afins de certs tipus d’empreses. Aquesta modificació normativa està orientada bàsicament a simplificar les obligacions comptables de les petites empreses.

Les principals novetats que el Reial Decret introdueix en el dret comptable espanyol són les següents: una simplificació de les obligacions comptables de les petites i mitges empreses, l’eliminació de l’obligatorietat d’elaborar l’estat de canvis en el patrimoni net, que passarà a ser un document voluntari, quan es pugui fer balanç i memòria abreviada. A més, podran formular balanç i memòria abreviada, les entitats que a data de tancament del exercici, concorrin, com a mínim dues de les següents circumstàncies: que el total de les partides del actiu no superi els 4 milions d’euros, que el import de la xifra de negocis no superi els 8 milions d’euros, i que el numero mig d’empleats no sigui superior a 50. Alhora també és redueix la informació a incloure en la memòria a l’activitat de l’empresa, l’aplicació del resultat, els actius financers, els passius financers, els fons propis, la situació fiscal, les subvencions, les donacions i llegats, ingressos i despeses i operacions amb parts vinculades.

Dins del canvis introduïts, també s’ha produït un nou tractament comptable dels immobilitzats intangibles. Es preveuen dos criteris pel tractament de l’amortització dels actius intangibles adquirits en anys anteriors, havent d’aplicar el criteri que s’adopti de manera uniforme a tots els elements del immobilitzat intangible i fons de comerç. Els dos criteris són:a partir del primer exercici en que resulti d’aplicació el Real Decreto 602/2016 el valor en els llibres d’actius s’amortitzarà de forma prospectiva amb càrrec a la compte de pèrdues i guanys i que es podrà optar per amortitzar amb càrrec a reserves, seguint un criteri lineal de recuperació i una vida útil de 10 anys.

D’altra banda, dins de l’àmbit fiscal el passat mes de desembre el nou Govern va aprovar el primer paquet de mesures fiscals en l’àmbit tributari amb la finalitat d’incrementar la recaptació (RDL 3/2016), pel qual es van adoptar mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social. Una norma que va venir a servir de complement al Reial decret-Llei 2/2016, de 30 de setembre, pel qual es va modificar el règim legal dels pagaments fraccionats en l’Impost de societats. Es una regulació complexa a causa de la multitud de modificacions de diversa índole que es troben incloses en aquest text, abastant diferents impostos i excedint de l’àmbit tributari per abastar també, determinades àrees en l’àmbit social. A la sessió es van abordar les mesures d’àmbit tributari, al no ser objecte de la mateixa les d’àmbit social.

Respecte de l’Impost de Societats, es van explicar les tres mesures essencials: la primera la no deducibilitat de les pèrdues realitzades en la transmissió de participacions en entitats, sempre que es tracti de participacions amb dret a l’exempció en les rendes positives obtingudes, tant en dividends com en plusvàlues generades en la transmissió de participacions; la segona, el nou mecanisme de reversió de les deterioracions de valor de participacions que van resultar fiscalment deduïbles en períodes impositius previs a 2013; i la tercera, la regulació del límit a la compensació de bases imposables negatives per a grans empreses, i el nou límit establert.

També es va abordar l’eliminació de la possibilitat d’ajornament o fraccionament de determinades obligacions tributàries, com les retencions i ingressos a compte, les obligacions tributàries que hagi de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats en el IS, i les liquidacions confirmades total o parcialment en virtut de resolució ferma quan prèviament hagin estat suspeses durant la tramitació d’un recurs o reclamació en seu administrativa o judicial.

Finalment, de l’Impost sobre Béns Immobles, es van detallar les variacions en els coeficients d’actualització dels valors cadastrals per 2017, base per al càlcul de l’IBI a partir de l’1 de gener.

Descarregar programa

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.