Jornades

Visió de la situació actual del sector immobiliari i les seves perspectives de futur

JORNADA - Conferencia

Conferencia de la Ministra de Fomento, Ana Pastor.
Auditori APCE, 1 juliol 2014

Ana Pastor va visitar per vegada primera la seu corporativa de l’Associació de Promotors de Barcelona pronunciant una conferència sobre el present i el futur del sector. En les seves primeres paraules va dir que la promoció construcció d’habitatges era molt important per la seva capacitat de moure l’economia i per a la creació d’ocupació; va ponderar molt favorablement la labor desenvolupada per l’Associació des de la seva fundació en 1969 i també va dir comptar amb la seva experiència per assentar la recuperació i propiciar canvis.

A continuació es va esplaiar explicant a l’auditori que és el que s’havia fet en política d’habitatge, encaminades totes les mesures a la millora de l’entorn urbà i la qualitat de vida dels ciutadans per, seguidament, assenyalar que els objectius de la nova política d’habitatge passen per fomentar la rehabilitació dels edificis i la regeneració de les trames urbanes i per desenvolupar un mercat de lloguer atractiu que converteixi a l’opció del lloguer en una opció adequada i interessant per als ciutadans.

Per a l’assoliment d’aquests objectius va precisar que s’havia actuat en tres fronts. En primer lloc, modificant el marc normatiu amb l’aprovació de la Llei 4/2013, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d’habitatge i la Llei 8/2013, de rehabilitació, renovació i regeneració urbanes.

En segon lloc, amb el disseny d’un nou Pla Estatal d’Habitatge en el qual es recolza la rehabilitació, mitjançant ajudes a les comunitats de propietaris, i el lloguer, mitjançant ajudes per a les famílies i unitats de convivència amb menors recursos econòmics. En aquest sentit, va indicar que per al període 2013-2016 el Pla contempla unes inversions de 2.311 milions d’euros.

En tercer i últim lloc, amb el disseny d’una estratègia de futur per a la rehabilitació i l’eficiència energètica. Es tracta d’una estratègia –va dir-, para el disseny de la qual s’ha treballat amb els diferents agents i professionals del sector, i que busca plantejar un full de ruta de llarg abast per mobilitzar inversions en la renovació del parc d’edificis residencials, tant públics com a privats. Aquesta estratègia, que inclou un diagnòstic del parc immobiliari espanyol i una definició d’enfocaments rendibles de renovació, identifica quins són les polítiques i mesures d’estímul més rendibles, amb una clara perspectiva de futur.

Sobre la situació sectorial, del lloguer va assenyalar també que els objectius passen per un canvi de la LAU que faci el lloguer més atractiu, respectant una seguretat jurídica equilibrada entre arrendadors i arrendataris, i professionalitzant al màxim un subsector –el del lloguer-, tradicionalment en mans de particulars, poc regulat i poc controlat.

De la rehabilitació va assenyalar que ha de ser el gran mercat del sector en un futur a curt i mig termini. Per a això va donar a conèixer que dels 26 milions d’habitatges que té Espanya, una mica més del 50% té més de 35 anys, un període de temps que ha vist com els estàndards de qualitat en l’habitatge s’han ampliat enormement. Afegint, a més, que, d’aquests habitatges, un 8% no compten amb cap tipus de requisit d’eficiència energètica.

Com sigui que en la presentació el president de l’APCE, Luís Marsà, havia posat de manifest l’absència d’ajudes en el pla d’habitatge i sòl, la Ministra de Foment, va explicar que en 2013 els recursos emprats en la subsidiació de préstecs per a VPO van ascendir a 436 milions d’euros i que un total de 230.000 famílies s’havien beneficiat d’elles.

Es va mostrar d’acord en la necessitat de simplificar tota la tramitació administrativa vinculada a la rehabilitació. “No pot ser –va dir-, que hi hagi més d’un centenar de normatives autonòmiques, 5.300 ordenances municipals, a més d’altres normatives sectorials”. Per pal·liar aquesta situació va avançar que el seu departament té en fase molt avançada el disseny d’un procediment-tipus d’actuació que contempla l’agilitació de permisos i llicències a través d’una “finestreta única”.

També va tenir una vetllada crítica a la divergència d’informació i de dades que arriben a la ciutadania a través d’una infinitat de fonts. En aquest sentit va advocar per unificar criteris a nivell nacional per facilitar dades fiables i més confiança a la ciutadania.

Finalment, abans d’acabar va indicar els cinc aspectes que, al seu judici, assenyalaven el canvi de tendència que ja s’està produint: l’estabilització dels preus dels habitatges, l’increment de les transaccions immobiliàries, l’augment de la compravenda de sòl, el creixement del nombre d’hipoteques per a habitatge i l’increment de la inversió estrangera en immobles.

Luís Marsà va agrair la visita de la Ministra de Foment i, en el seu discurs de presentació de la sessió, va deixar sobre la taula alguns dels aspectes que el sector entén com a prioritaris perquè en un escenari de recuperació torni a tenir la importància que laboral i econòmicament ha de tenir en el context econòmic general del país. Aspectes com la fiscalitat en la rehabilitació, el desigual repartiment sobre el territori de l’estoc d’habitatge encara pendent de venda, la falta de finançament per a empreses i famílies, etc.

Altres Jornades que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de jornades passades que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre la que sigui del seu interès.