Revista APCE Habitatge

APCE Habitatge és una revista que respon a la voluntat d’articular l’edició d’un vehicle professional de comunicació sectorial, editat indistintament en català i castellà, amb l’objectiu de contribuir a crear, des de la divergència d’opinions, el futur del sector. Per això és un element de reflexió i de concurrència ideològica on tenen cabuda una àmplia diversitat d’idees sobre qüestions d’interès general per al sector de l’habitatge i de la construcció, establint un marc de diàleg amb tots els agents implicats.

La publicació, està dirigida a un públic objectiu determinat i selectiu, concentrat en els quals són els principals agents consumidors i prescriptors de l’activitat del sector, entenent que són els que més necessiten d’un element de diàleg permanent sobre la construcció i l’habitatge.

Va aparèixer per primera vegada el mes de març de l’any 1996, la seva periodicitat és trimestral i el seu contingut està estructurat en dos seccions:

HABITATGE: Amb informació de caràcter econòmic, tècnic, de gestió i de sobre l’evolució estadística dels principals paràmetres sectorials.

ACTIVITAT: Resum de quantes accions porta a terme l’Associació.

La distribució de la revista és personalitzada i el seu tiratge és de 3.200 exemplars. També compta amb una versió digital disponible a la web de l’Associació en versió on-line i per descarregar en format PDF.

Biblioteca números anteriors