Seminaris

El nou entorn en la gestió de l’empresa immobiliària en lloguer

SEMINARI

4, 6, 11, 13, 18 i 20 d’abril de 2016.

L’objectiu del present seminari va ser oferir una visió completa del nou entorn en la gestió de l’empresa immobiliària en lloguer pel que es refereix al marc jurídic vigent i la seva aplicació pràctica, la conjuntura del mercat, la fiscalitat, el disseny del producte, la seva gestió, l’anàlisi de riscos i possibles cobertures asseguradores, així com la seva viabilitat econòmica-financera. També es va analitzar la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, que va entrar en vigor el 6 d’agost de 2015 en la qual es preveuen mesures per evitar els desnonaments que puguin conduir a una situació de falta d’habitatge, per evitar la pobresa energètica, lligada a la situació d’exclusió habitacional i per garantir la funció social de la propietat i impulsar la creació d’habitatge assequible.

El seminari va estar dividit en 6 sessions desenvolupant-se 14 temes específics:

1. Marc Jurídic

El nou marc jurídic i jurisprudència en la regulació del mercat de lloguer

Models de contracte. Relació amb companyies de subministraments: especial referència al conveni entre Endesa i FECAPCE

2. Conjuntura

Conjuntura del mercat immobiliari residencial i no residencial en lloguer

3. Emergència habitacional

Aplicació de la ILP d’emergència habitacional per a grans tenedors

4. Fiscalitat

El nou Impost sobre habitatges buits de la Generalitat de Catalunya

Vehicles eficients d’inversió immobiliària.

El Règim General de l’Impost de Societats

Les Societats d’Arrendament d’Habitatges, les Societats d’Inversió Immobiliària

Problemàtica fiscal de les entitats patrimonialistes, des de la perspectiva dels diferents impostos

La fiscalitat directa i indirecta de les fórmules d’adquisició i finançament de projectes immobiliaris patrimonialistes

Les exempcions en l’Impost sobre el Patrimoni i les bonificacions en els Impostos de Successions i Donacions de l’empresa familiar de substrat immobiliari i patrimonialista

5. Producte, Gestió i Riscos

Disseny del producte i gestió d’un parc de lloguer

Segurs aplicables a l’activitat patrimonialista

6.Viabilitat

Anàlisi de viabilitat del patrimoni immobiliari. Diversificació del producte per a una major rendibilitat

Els ponents encarregats del desenvolupament del Seminari, cadascun en les seva respectiva especialització van ser els Srs. Bernat Mullerat, Antonio Gil i la Sra. Marta Gispert, Socis de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira; el Sr. Josep Donés, Secretari General de la Federació Catalana de Promotors; el Sr. Joan Marc Torrent, Director General de l’Associació de Promotors de Barcelona; el Sr. Ivan Vaqué, Director General de Forcadell; la Sra. Silvia Grau, Directora Operativa d’Actuacions d’Urgència de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya; el Sr. Gonzalo Llaràs, Responsable de ONIX Renda; el Sr. Estanis Codina, Assessoria Jurídic Tècnica d’Ediseguros i el Sr. Joan Carles Amaro, Professor d’ESADE.

Descarregar programa

Altres seminaris que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de seminaris que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre el que sigui del seu interès.