Seminaris

La promoció d’habitatge protegit a Catalunya en règim de venda i de lloguer. Adaptat al Decret Llei 50/2020 de 9 de desembre i instruccions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

SEMINARI

Dimarts 1 i dijous 3 de març de 2022 de 9:15 a 14:00h.

Formació realitzada per Webinar

La construcció d’habitatges assequibles/protegits de lloguer i de venda és necessària per atendre una demanda acumulada creixent.

L’intensa activitat legislativa en els últims anys en matèria d’habitatge i urbanisme ha provocat un augment de l’interès en conèixer el marc d’actuació vigent en la tipologia d’habitatges protegits a Catalunya.

El recentment aprovat Decret Llei 50/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents per estimular la promoció d’habitatge amb protecció oficial i de noves modalitats d’allotjament en règim de lloguer, pretén desencallar amb caràcter immediat el desenvolupament de moltes de les promocions d’habitatge amb protecció oficial.

El Decret llei s’estructura en quatre articles que modifiquen, respectivament, el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, el text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge.

Així mateix, en el seminari s’exposaran les dues instruccions en relació a l’Habitatge Protegit a Catalunya per a les empreses del sector promotor-constructor i patrimonial, la Instrucció 1/2021 per la qual s’estableix l’actualització dels mòduls d’habitatges qualificats de/amb protecció oficial, abans de l’entrada en vigor del Decret llei 17/2019 i la Instrucció 2/2021, relativa als procediments d’adjudicació d’habitatges amb protecció oficial, de venda, en primera transmissió, aclarint els diferents passos a seguir per l’adjudicació.

En el present seminari es farà un ampli repàs a la normativa que afecta a la promoció d’habitatge protegit a Catalunya en règim de venda i de lloguer i la seva aplicació pràctica a través de l’experiència de diferents empreses especialitzades del sector.

Descarregar programa

Altres seminaris que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de seminaris que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre el que sigui del seu interès.