Seminaris

Seminari de pràctica urbanística

SEMINARI

9, 12, 16 i 19 de maig de 2022

Modalitat presencial i online

Fer realitat les previsions del planejament urbanístic implica una pluralitat d’accions molt diferents, que comprenen des de la urbanització fins a l’edificació. Mentre que l’edificació és una activitat essencialment privada, la urbanització és una funció pública, responsabilitat de l’Administració, però en la que els particulars tenen un paper clau, essent diferent el seu grau d’intervenció en funció del sistema de gestió aplicable en cada cas (reparcel·lació, en les seves diferents modalitats; sectors d’urbanització prioritària; expropiació, etc.).

En aquest marc, la gestió urbanística és un moment estratègic del procés urbanístic, que resulta especialment important, doncs pot determinar l’èxit o el fracàs de les complexes decisions que s’han adoptat amb motiu de l’elaboració i aprovació d’un pla urbanístic. Un pla que no es pot executar tendeix inevitablement a convertir-se en un “dibuix mort”.

El Seminari d’Urbanisme d’enguany preten posar el focus en la gestió urbanística, oferint una formació teòrica sobre la matèria, però incidint de manera especial en les qüestions (i problemes) de caràcter pràctic que aquesta planteja. En aquest marc, s’abordaran conceptes fonamentals de l’urbanisme a Catalunya, i que resulten imprescindibles per comprendre la gestió urbanística (els diferents tipus de sòl, i els drets i deures dels propietaris en cadascun d’ells, els diferents sistemes de gestió urbanística, etc.), per posteriorment tractar des d’una perspectiva eminentment pràctica la constitució d’entitats especials urbanístiques, els expedients de reparcel·lació i altres aspectes pràctics vinculats a la gestió urbanística, tant des de la perspectiva pública com privada.

Descarregar programa

Altres seminaris que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de seminaris que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre el que sigui del seu interès.