Seminaris

Seminaris d’Urbanisme adaptats a les noves circumstàncies del sector

SEMINARI

Maig, juny, juliol de 2014.

L’ordenament jurídic urbanístic de Catalunya ha estat objecte en els darrers anys de canvis i adaptacions molt constants. Aquests seminaris d’urbanisme pretenen donar a conèixer l’ordenament jurídic vigent a Catalunya, alhora que volen oferir la formació bàsica necessària en matèria d’urbanisme com a disciplina de transformació del sòl.

Un dels canvis més recent ha estat la modificació del Text refós de la Llei d’Urbanisme de 2010 per la Llei 3/2012, que s’explica per la necessitat de fer front a la crisi econòmica i de revifar el sector immobiliari. Amb aquesta finalitat, la nova normativa preveu, entre altres mesures, la delimitació de sectors d’interès supramunicipal per a implantar activitats d’especial rellevància social o econòmica, la reducció o supressió de càrregues urbanístiques que es consideren inassolibles en uns moments com els actuals (reserva de sòl per a la construcció d’habitatge protegit en determinats municipis, disminució de l’aprofitament urbanístic que ha de ser cedit a les administracions…), la pròrroga extraordinària –fins a 2014– de llicències d’obres actualment paralitzades, i l’ampliació del ventall d’activitats autoritzables, per exemple, respecte de les obres i usos provisionals i les actuacions en sòl no urbanitzable.

També formen part d’aquest paquet de mesures simplificadores de l’activitat urbanística la possibilitat de transformar sòl urbanitzable sense necessitat que s’aprovi un pla parcial urbanístic, la substitució de la llicència de primera ocupació per una comunicació prèvia i la tramitació integrada de l’avaluació ambiental en el procediment d’aprovació del planejament urbanístic.

Aquest nou marc urbanístic es complementa amb la normativa de règim de sòl vigent a l’Estat espanyol, és a dir, el Text refós de la Llei de sòl de 2008 i el Reglament de valoracions de 2011.

Tot el temari està fraccionat en tres gran temes: els principis introductoris sobre urbanisme, els sistemes d’execució urbanística i les llicències urbanístiques.

El claustre de professors està format per Pablo Molina, Carmela Altimis, Mireia Grau, Mariona Casals, Adrián Herbello, Victoria Clemente, Carolina Ortega, Mireia del Pozo i Encarna Casas,, advocats de Garrigues Abogados y Asesores Tributarios; i Josep Donés, Secretari General de la FECAPCE.

Descarregar programa de la sessió

Altres seminaris que s'han celebrat a l'APCE

Accedeixi a la nota resum, les fotografies i els continguts addicionals de seminaris que s'han celebrat a l'APCE fent clic sobre el que sigui del seu interès.